ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม