ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ผลการสอบ O-net รายบุคคล (ทั้งโรงเรียน) ชั้น ม.6 ปี 2560

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน