รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี 2564

ประกาศการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมได้ดำเนินการตามประกาศคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมจึงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางในการรับสมัครนักเรียนแบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การสมัครเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4 ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 โดยให้นักเรียนกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

- กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อนักเรียนสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว ไม่ต้องมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนจตุาษฎร์พิทยาคม และให้นำเอกสารต่าง ๆ มายื่นในวันมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน

2. การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 4

ได้ตั้งแต่วันที่ 24 -29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th

FB : Jaturat Pitthayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th

FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


4. การรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ

** การรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

** ในวันการรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วยทุกคน

** ในวันรายงานตัว การมอบตัว และปฐมนิเทศ ให้นักเรียนนำเอกสารประกอบการรับสมัครมายื่นให้ครบ เอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ โดยนำหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน ดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 1 ฉบับ

ปพ.1 ตัวจริง และถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อหรือแม่) 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่พ่อแม่) 1 ฉบับ

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-Net 1 ฉบับ


5. ประกาศผลการจัดห้องเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียนภายในวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th , FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม


6. ติดตามข่าวสารการรับสมัครทาง

ทางเว็บไซต์ www.jaturatpit.ac.th , FB : Jaturat Pittayakhom

Fanpage : โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-185118-9

ครูวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ (0897214509)

ครูกาญจนา พรมทอง งานรับนักเรียน (0817301313)