ภาพกิจกรรม ปี 2559

Open House 2558

อาเซียนเดย์2559

ไหว้ครู2559 วันที่ 9 มิย 59

หน้าที่พลเมือง 5/2

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

สอบวัดความรู้ ม1และ ม2 24022560

สอบปลายภาค 29-30 กย 59

สวดมนต์วันศุกร์ 3มิย59

สภานักเรียน เลือกตั้ง

วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้เรื่องการปลูกพริก

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กค 59

วันแม่แห่งชาติ2559

วันภาษาไทยแห่งชาติ29กค2559

วัดการเจริญเติบโต น้ำหนักส่วนสูง 58

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เรียนรู้คุณลักษณะจิตสาธารณะ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2559

รับการประเมินจาก อตกปน. 30มค 60

รับการนิเทศ ติดตาม จาก ศน.15กย59

รวมพลังแห่งความภักดี

รพ.ส่งเสริมสุขภาพมาให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

รณรงค์ประชามติ

เยี่ยมบ้านนักเรียน2559

ภาพการไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 59

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปี2559

ประชุมเปิดเทอมภาคเรียนที่2ปี2559

ประชุมนิเทศชี้แจงภายในโรงเรียน

ประชุมครุฝ่ายปกครอง พสน. 59

ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่1/2559

บุญบั้งไฟ2559

ทำบุญวันมาฆบูชา 10 กพ 2560

ทัศนะศึกษาจังหวัดนครนายก19สค59

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

โครงการอบรมคุณธรรมป้องกันยาเสพจิด

โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กบุรีรัมย์ 9 ดี

เข้าค่ายพุทธบุตร

กีฬาสีภายในโรงเรียน1-2กย59

กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 ธันวาคม 2559

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ม1

กิจกรรมส่งเสริมประขาธิปไตย2559 วันที่ 9 มิย 59

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อDLIT