ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2566

คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศโรงเรียนเเรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศโรงเรียนเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิ่งสานฝัน สพม.บุรีรัมย์ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปี 2565

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโรงเรียนเรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2564


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง ปี 2564

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ Buriram IC 

ประชาสัมพันธ์การรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  1,500 บาท

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 13 - 24 กันยายน 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กลุ่มเดิม)  1,500 บาท

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเยียวยานักเรียนจากภาครัฐ 2,000 บาท

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ เรียนตามตารางเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

เว็บสื่อกลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Jaturatpit-OnlineClassroom

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 2 - 16 กรกฎาคม 2564 

ประกาศแจ้งเลื่อนการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

แจ้งรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี


ประกาศแจ้งเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปี 2564

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์ วันที่ 20-28 เมษายน 2564

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การยื่นคำร้องขอแก้ 0  ร  มส  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

เว็บสื่อกลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Jaturatpit-OnlineClassroom

บัญชีอีเมล (E-Mail)  ของครูและบุคลากรโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  ปีการศึกษา 2563

บัญชีอีเมล (E-Mail)  ของนักเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  ปีการศึกษา 2563

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตารางเรียนของนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเข้าร่วมกลุ่ม Facebok กลุ่มประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารแต่ละห้อง

การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

แจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และ ปพ. 2 ไม่มีกำหนด

สรุปรายชื่อและจำนวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2563

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ วันที่ 21-25 มีนาคม 2563

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การยื่นคำร้องขอแก้ 0  ร  มส  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562