การยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การยื่นคำร้องแก้ o ร มส สำหรับนักเรียนที่เช็คผลการเรียนออนไลน์

แล้วมีผล 0 ร มส ติดต่อยื่นคำร้องวันที่ 7 เมษายน 2564

แก้ไขให้เสร็จภายใน 1- 8 เมษายน 2564