ทำเนียบผู้บริหาร

นายฉลอง กาศไธสง

ตำแหน่ง ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มิถุนายน 2527 - 9 ธันวาคม 2530

นายวิวัฒน์ชัย เพชรหงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ธันวาคม 2530 - 17 สิงหาคม 2537

นายปลื้ม กว้างขวาง

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 สิงหาคม 2537 - 28 มีนาคม 2543

นายสม หล่อวัตร

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2543 - 5 ธันวาคม 2543

นายธนิตศักดิ์ นาราชจรูญทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2546 - 15 มกราคม 2549

นายเกรียงศักดิ์ โพธิมาศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2549 - 28 กันยายน 2555

นายภูวนาถ ยุพานวิทย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2555 - 7 ตุลาคม 2558

นายโยทิน สุดหอม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561

นายถนอม เยี่ยมรัมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน