คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

นายสมนึก ทราบรัมย์

ประธานกรรมการ

นายอดิศร คำจร

กรรมการ

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท

(กรรมการ)

นายอุทิศ ตุพิมาย

กรรมการ

นายสมศักดิ์ หาลากรณ์

กรรมการ

นายพรพินิจ เหลาศรี

กรรมการ

นายสมทรง วงศ์สาลี

กรรมการ

นางสมศรี สุบินวงศ์

กรรมการ

นายถนอม เยี่ยมรัมย์

กรรมการและเลนานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

ร.ต.อ.อัครวัฒน์ ไวรโชติธนัน

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางปุณณภา พรมพิลา

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายประสิทธิ์ นาครินทร์

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายหนูนา ศรีทัพไทย

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)