งานแผนงาน

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปี  2563 - 2565

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปี 2563-2565.pdf

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)