งานวิชาการ

นางสาวอำนวย คำสงครามครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานวัดผล
นางจริยา สารสัสดีกุลครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานวัดผล
นางสาวพัตราภรณ์ สมบูรณ์พนักงานราชการผู้ช่วยงานวัดผล

งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

1. นางจริยา สารสัสดีกุล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2. นางสาวอำนวย คำสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

3. นางสาวพัสตราภรณ์ สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินงานวัดผลให้มีลำดับขั้นตอนชัดเจนแจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ

2. จัดทำ จัดหา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก จัดเก็บและให้บริหารอย่างปลอดภัย

3. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล

4. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล

5. จัดทำระบบข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นระดับ ระบบการให้บริการระบบการป้องกันการแก้ไขการใช้ข้อมูลงานวัดผลอย่างปลอดภัย

6. กำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

7. ดำเนินการวัดผลการเรียน การสอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว เรียนซ้ำ เปลี่ยนวิชา

8. ดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ออกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล การมีสิทธิ์สอบ และแจ้งผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคลในวันแรกที่เปิดเรียนของภาคเรียนถัดไป หรือตามที่โรงเรียนกำหนด

9. ติดตาม ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

10. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและแนวทางในการเทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการ

11. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการวัดผลให้สะดวกและจัดเก็บบันทึกได้ง่าย

12. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน

13. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน

14. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย