งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางกาญจนา พรมทองครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานทะเบียน
นางชุมสิริ ตากกะโทกครูชำนาญการผู้ช่วยงานทะเบียน

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1) นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง ครูชำนาญการ หัวหน้า

2) นางชุมสิริ ตากกะโทก ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา

2. จัดทำแผนงานและโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. ดำเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอื่น ๆ

4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย