งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

นายดนัย ศิริประภาครูชำนาญการหัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นางกาญจนา พรมทองครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

1) นายดนัย ศิริประภา ครูชำนาญการ หัวหน้า

2) นางกาญจนา พรมทอง ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและบริหารงานวิชาการ

2. จัดทำแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสร้าง จัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

3. ให้บริการห้องผลิตสื่อและห้องสืบค้นความรู้บริการผู้สอน

4. จัดโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมที่เป็นผลงานของครู

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูส่งสื่อ นวัตกรรมเข้าประกวดในระดับต่าง ๆ

6. สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อและรายงานผลการใช้ในรูปแบบของการวิจัย

7. จัดทำทะเบียน ข้อมูล สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

8. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี และการใช้ห้องที่ให้บริการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ

9. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

10. ส่งเสริมและให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

11. จัดอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก

12. จัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีพร้อมจัดทำบัญชีไว้อย่างชัดเจน

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย