งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางโศภิส แปลนดีครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางทณีรัตน์ แสงปักครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวอำนวย คำสงครามครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายอาคม ประหยัดครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นางปณาลี คำมณีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระศิละ
นายอุทิศ ตุพิมายครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
นางประนอม ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1. นางโศภิส แปลนดี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

2. นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

3. นางมณีรัตน์ แสงปัก ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

4. นางสาวอำนวย คำสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. นายอาคม ประหยัด ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

6. นางปณาลี คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

7. นายอุทิศ ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

8. นางประนอม ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

9. นายอุทิศ ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


มีหน้าที่

1. จัดทำโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. จัดทำแผนงาน โครงการ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. ดูแลรับผิดชอบและประสานการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. จัดอัตรากำลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

5. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 12 ชั่วโมง / สัปดาห์

6. วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ ของหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม ตามสาระการเรียนรู้

8. ส่งเสริมให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม อัตลักษณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

9. ให้คำแนะนำ ปรึษาหารือ หรือนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

10. ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้

11. ติดต่อประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

12. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ

13. จัดทำสร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์การสอนหรือสื่อการสอน เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับใช้ในการสอน

14. ประสานกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการอื่น ๆ

15. จัดนิทรรศการ สาธิตกิจกรรม จัดค่ายวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์

16. จัดทำข้อสอบ ควบคุมเรื่องการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล สรุปรายงานการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

17. เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในโรงเรียน

18. เสนอผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

19. ดำเนินการจัดจ้างจัดซื้อ การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำบัญชีสื่อการเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

20. ตรวจสมุดประเมินผล และสรุปผลรายงานฝ่ายวัดผลทุกเดือน

21. ติดตามการสอบแก้ตัว การแก้ 0 ,ร มส และการสอนซ่อมเสริม

22. วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาการ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด

23. จัดระบบข้อมูลสถิติ และจัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้

24. วางแผนงานวิชาการของกลุ่มสาระ และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับงานแผนงาน

25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย