งานแผนงาน นโยบาย และจัดสรรงบประมาณ

นางประนอม ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานแผนงานฯ
นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานแผนงานฯ
นายชมธวัช เรืองประโคนครูชำนาญการผู้ช่วยงานแผนงานฯ

งานแผนงาน นโยบาย และจัดสรรงบประมาณ

งานแผนงาน นโยบาย และจัดสรรงบประมาณ

1) นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางประนอม ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

3) นายชมธวัช เรืองประโคน ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Public Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา

1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ

1.5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณชนรับทราบ

2. การทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของสถานศึกษา

2.3 กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของสถานศึกษาทุกปี

2.4 กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา

2.5 กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ

2.6 กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.7 จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก

2.8 จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.9 เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

3.1 จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดทำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ

3.2 จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปี ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับการประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

3.3 จัดทำคำของบประมาณของสถานศึกษา และกรอกประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย

3.4 จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

4. การจัดสรรงบประมาณ

4.1 จัดทำข้อตกลง บริการผลผลิตของสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ

4.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบายแผนพัฒนาหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 4.3 ตรวจสอบงบประมารณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.4 จัดสรรและกำหนดงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน (PBB) ให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณ

4.5 จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับและเงินนอกงบประมาณทีได้ตามแผน

4.6 นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.7 แจ้งจัดสรรเงิน และจัดทำข้อตกลงให้หน่วยงานในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

4.8 จัดทำแผนการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน (PBB) ตามไตรมาส โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แยกสรุปตามไตรมาส งบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)

4.9 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตารมแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการต่าง ๆ ตามที่ได้รับงบประมาณ

5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี

6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

7. งานประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

7.1 ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

7.1.1 ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณ รายไตรมาส

7.1.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงให้บริการผลผลิต ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณ รายไตรมาส

7.1.3 ตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

7.1.4 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

7.1.7 จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอ ข้อปัญหา ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันการณ์

7.1.6 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.7 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

7.2.1 กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จและตัวชี้วัดของสถานศึกษา

7.2.2 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 7.2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา

7.2.4 ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี

7.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.3 จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี

7.4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

7.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย