งานการเงินและพัสดุ

นางสาวนุชนาถ โพธิ์จันดีพนักงานราชการผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์
นางปณาลี คำมณีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางจุมพิตตา เครือจันทร์พนักงานราชการผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์

งานพัสดุและสินทรัพย์

งานพัสดุและสินทรัพย์

1) นางปณาลี คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางสาวนุชนาถ โพธิ์จันดี พนักงานราชการ ผู้ช่วย

3) นางจุมพิตา เครือจันทร์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย


งานพัสดุและสินทรัพย์

มีหน้าที่

1. จัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างให้งาน - ฝ่าย - กลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ

2. งานจัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทำทะเบียนคุมสิ่งก่อสร้างและการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

3. งานซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุ

4. ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี บริจาคหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบ ในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

5. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม

6. งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและงานจำหน่ายพัสดุ

7. งานเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง

8. งานบริการถ่ายเอกสารและอัดสำเนาเอกสาร

9. วางมาตรการการประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ

11. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี

12. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย