งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

นางรัชดาภรณ์ ทำสวนครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานตรวจสอบติดตามฯ
นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานตรวจสอบติดตามฯ
นางประนอม ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานตรวจสอบติดตามฯ

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

1) นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางประนอม ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

3) นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณ และนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส

2. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต

3. จัดทำแผนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

4. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ

5. จัดทำข้อสรุปการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสาธารณชน

6. กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (KPI) ของสถานศึกษา จัดทำตามที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการ ผลผลิตของสถานศึกษา

7. ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย