งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นางประนอม ตุพิมายครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานจัดระบบควบคุมฯ
นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานจัดระบบควบคุมฯ
นางรัชดาภรณ์ ทำสวนครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานจัดระบบควบคุมฯ

งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

1) นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางประนอม ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

3) นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานพร้อมกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา

4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง

6. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงาน

7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย