ข้อมูลครูและบุคลากร

บุคลากรในโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2562

นายถนอม เยี่ยมรัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายอาคม ประหยัด ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายอุทิศ ตุพิมาย ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางโศภิส แปลนดี ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอำนวย คำสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจริยา สาสัสดีกุลครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีรัตน์ แสงปักครู ชำนาญการพิเศษ
นางประนอม ตุพิมาย ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอำพร สุเรรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา พรมทองครู ชำนาญการพิเศษ
นายชมธวัช เรืองประโคน ครู ชำนาญการ
นายดนัย ศิริประภาครู ชำนาญการ
นางชุมสิริ ตากกะโทกครู ชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ เนาวิรัตน์ครูผู้ช่วย
นายประจักษ์ สุภาวิตานันท์พนักงานราชการ
นางสาวนุชนาถ โพธิ์จันดีพนักงานราชการ
นางสาวพัตราภรณ์ สมบูรณ์พนักงานราชการ
นางสาวจุมพิตา เครือจันทร์พนักงานราชการ
นางสาวมินลดา จำลองนาคครูอัตราจ้าง
นายอภิรมณ์ รุ่งแสงครูอัตราจ้าง
นางสาวนราวดี นิลศักดิ์ครู ธุรการ
นายบุญเพ็ง จันพลงามช่างไฟฟ้า ระดับ 4
นายสรกฤช พรมพิลาช่างไฟฟ้า ระดับ 4