งานบริหารบุคล

นายอาคม ประหยัด ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
นางอำพร สุเรรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษงานกิจการนักเรียน
นางจินตนา วิริยโพธิผลครูชำนาญการ
นายประจักษ์ สุภาวิตานันท์ พนักงานราชการ
นางสาวมินลดา จำลองนาค ครูอัตราจ้าง