งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางจริยา สารสัสดีกุลครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1) นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางจริยา สารสัสดีกุล ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. จัดทำหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเป็นรูปเล่มและมอบให้ครูทุกคน พร้อมทั้งชี้แจงการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำกับ ควบคุมการเปิดวิชาเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร โดยยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความต้องการของผู้เรียนทุก 3 ปี

4. จัดประชุมสัมมนารวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการนำหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุ

เป้าหมายเพื่อใช้ในการศึกษา

5. นิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรไปใช้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามกระบวนการและเป้าหมายที่กำหนด

6. สรุปและรวบรวมรายงานการใช้หลักสูตร ปัญหาข้อเสนอแนะการแก้ปัญหานำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย