งานวิชาการ

นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางจริยา สารสัสดีกุลครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานวัดผล
นางสาวอำนวย คำสงครามครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานแนะแนว
นางกาญจนา พรมทองครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานทะเบียน
นางชุมสิริ ตากกะโทกครูชำนาญการงานทะเบียน
นางสาวพัตราภรณ์ สมบูรณ์พนักงานราชการงานทะเบียน

ขอบข่ายงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานบริหารฝ่าย งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานส่งเสริมวิชาการ งานแนะแนว งานทะเบียนวัดผลและงานห้องสมุด โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. งานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

3. งานจัดระบบประกันคุณภาพ

4. งานนโยบายและแผน

5. งานจัดทำรายงานผลคุณภาพการศึกษาแต่ละปีการศึกษา

6. งานนิเทศติดตามผล

7. งานการวัดผลและประเมินผล

8. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ

9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1. บริหารงานฝ่ายวิชาการให้เป็นตามนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ

3. กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. นิเทศติดตามประเมินผล

5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน่วยเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมในรูปของคณะกรรมการ

6. จัดให้มีระบบควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

8. เป็นครูนิเทศประจำสถานศึกษา ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

9. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10. จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรผู้สอนของสถานศึกษา

11. พิจารณาตรวจสอบการจัดทำรายงานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู

12. ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. จัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระ

2. ดำเนินการให้บุคลากรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้

3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ

4. กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำการสอนของครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อหัวหน้าบริหาร งานฝ่ายวิชาการให้ทราบทุกเดือนในกรณีที่ครูไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ป่วย ลา ขาด

5. รวบรวมผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานแล้วสรุปผลส่งไปยังหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

6. ส่งเสริมแนะนำให้ครูได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้

7. ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญ

8. จัดทำตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

9. ส่งเสริมให้ครูได้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10. พิจารณาจัดสรรงบประมานร่วมกับหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ

11. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ

12. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพื่อใช้เองและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน

13. จัดทำบัญชีชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งระบบการรักษาดูแลและการนำไปใช้

14. ส่งเสริม กำกับและติดตามการแข่งขันความเป็นทางวิชาการและความสามารถของผู้เรียน

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ

งานทะเบียนและวัดผล

1. วางแผนดำเนินงาน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล

2. กำกับ ติดตาม ดูแล ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

3. วางแผนดำเนินการจัดทดสอบความสามารถของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4

4. ติดตามดูแลการติด 0 ร มส ของนักเรียน

5. รวบรวม จัดทำสถิติผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน

6. วางแผนดำเนินการสอบแก้ตัว การประกาศผลสอบ

7. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขออนุมัติผลการเรียน

8. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในกรณีนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน

9. เก็บเอกสารของผู้เรียนให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่ายใช้ได้สะดวก

10. ดำเนินการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว

11. แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและเชิญมาพบในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน

12. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ย้ายเข้าย้ายออกโดยตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

13. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่วัดผลของโรงเรียน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานติดตามประเมินผลและบริการสารสนเทศ

1. ดำเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนามีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือไม่บรรลุตามแผนอันเนื่องมาจากสาเหตุใด

2. จัดทำโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผลและบริการสารสนเทศ

3. จัดทำเอกสาร วารสาร หรือแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ผลงานของกสถานศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

4. รวบรวมข้อมูลทุกกด้านของสถานศึกษา โดยการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลพิจารณาวางแผนตัดสินใจและสั่งการ

5. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายศูนย์ข้อมูลของสถานศึกษาและให้บริการด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

7. จัดทำระบบสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประกันคุณภาพภายในการศึกษา

1. จัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี (แผนกลยุทธ์) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณาธรรมนูญโรงเรียน ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์) เช่นแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเช่น โครงการหรือกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ

3. จัดทำแผนงานงบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

4. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้การดินกนของสถานศึกษามีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนด

6. ดำเนินการจัดทำให้มีระเบียบการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา

7. นำข้อมูลการจัดการศึกษาในทุกด้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วางแผนพัฒนาต่อไปร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

8. ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะครูของสถานศึกษา

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. จัดทำศูนย์สื่อ การเก็บรักษาและการใช้งาน

4. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

5. ส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน

7. ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปและชุมชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณาการการเรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

2. พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา

3. จัดทำหรือรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ให้กับครู

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู

5. พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา

6. จัดทำแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายบริหารงานวิชาการ

7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย