กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษรก.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ

2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

3. อำนวยการปฏิบัติงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด

4. ควบคุม ดูแล นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนงานในสังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

5. พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ

7. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ

9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย