งานการเงินและบัญชี

นายวิชัย กีรติมหาตม์ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางรัชดาภรณ์ ทำสวนครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

1) นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

2) นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

1. ควบคุม ดูแล งานบริหารการเงินและบัญชี

2. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี

3. งานการเงิน

3.1 รับ – จ่ายเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา

3.2 รับ – จ่ายเงินคอมพิวเตอร์

3.3 รับ – จ่ายเงินลูกเสือและเนตรนารี

3.4 เก็บรักษาเงิน

3.5 เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน

3.6 นำเงินส่งคลัง

3.7 โอนเงิน

3.8 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

3.9 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคคลในโรงเรียน

3.10 ลงทะเบียนควบคุมเอกสารแทนตัวเงิน/สัญญายืมเงิน

3.11 รับ – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

3.12 ดำเนินการรับจ่ายเงินสวัสดิการและรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเดือน

3.13 นำเสนอข้อมูลการเงินโรงเรียน แจ้งให้คณะครูทราบในการประชุมทุกเดือน

3.14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


4. งานบัญชี

4.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน

4.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีทรัพย์สินที่เป็นวัสดุหรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง

4.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)

4.4 บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืมการจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

4.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

4.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ได้ใช้ไประหว่างงวดบัญชีค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะหนีและหน้าสูญ

4.7 ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิดรายการรายได้สูงต่ำ กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

4.8 ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวันและงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน

4.9 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกำกับพร้อมวัน เดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง

4.10 จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี

5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย