เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร-ภาษาไทย.pdf
ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร-ภาษาอังกฤษ.pdf
ประกาศนโยบายโรงเรียนเรื่อง-No-gift-Policy-ภาษาไทย.pdf
ประกาศนโยบายโรงเรียนเรื่อง-No-gift-Policy-ภาษาอังกฤษ.pdf