การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตรามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส.pdf

หลักสูตรต้านทุนจิตศึกษา
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรต้านทุจริตปี65.pdf

รายงานโครงการคนดี "ศรีจตุราษฎร์"
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานโครงการคนดีศรีจตุราษฎร์ ปี2565.pdf