คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ปี พ.ศ. 2565

คู่มือการให้บริการกลุ่มงานวิชาการ.pdf
คู่มือการรับนักเรียน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์.pdf
คู่มือการให้บริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการงานอาคารสถานที่.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ.pdf
คู่มือมารตรฐานการให้บริการห้องสมุด.pdf
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการห้องพยาบาล .pdf