ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการขอรับบริการขอหลักฐานทางการศึกษา (คัดสำเนา ปพ1) ปี2565.pdf
สถิติการขอรับบริการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ1-ปพ7-ปี2565.pdf
สถิติการขอรับบริการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา ปี2565.pdf
สถิติการย้ายเข้า ปี2565.pdf
สถิติการย้ายออก ปี2565.pdf
สถิติการให้บริการของงานสารบรรณ ปี 2565.pdf
สถิติการใช้บริการห้องสมุด.pdf
สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานทั่วไป.pdf
สถิติการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียน.pdf
สถิติการให้บริการกลุ่มงานบริหารบุคคล ปี 2565.pdf
สถิติงานกิจการนักเรียน.pdf