สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตามแบบ-สขร.1-ต.ค.64-ส.ค.65).pdf