รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.63-ก.ย.64.pdf