Vitajte

KLIENTOM.SK zjednodušuje prístup k právnym službám

na Slovensku. Stačí iba zopár kliknutí


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov


Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je spoločnosť:

  • iVITO s. r. o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava-Staré Mesto 811 02, IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97792/B (ďalej len „prevádzkovateľ"), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

  • T: +421 2 2102 5315

  • E: klientom@klientom.sk

  • W: www.klientom.sk


Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. Nižšie, v tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese klientom@klientom.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti, prípadne telefonicky na čísle +421 2 2102 5315.


Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:


Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám vašu objednávku nevieme vybaviť. Ak nakupujete ako osoba je to vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Ak nakupujete ako firma je to váš názov spoločnosti, e-mailová adresa, IČO, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na prevádzku portálu a uzatvorenie zmluvy v zmysle všeobecných obchodných podmienok portálu www.klientom.sk.


Údaje pri zadávaní prípadu

V prípade, ak sa rozhodnete pridať nový prípad, zbierame všetky údaje s tým súvisiace.

Pri pridaní prípadu od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám vašu objednávku nevieme realizovať.

Ak zadávate objednávku ako osoba je to meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo a stručný popis vášho prípadu spolu s lokalitou riešenia prípadu.

Ak zadávate objednávku ako firma je to názov spoločnosti, e-mailová adresa, IČO, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a stručný popis vášho prípadu spolu s lokalitou riešenia prípadu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na prevádzku portálu a uzatvorenie zmluvy v zmysle všeobecných obchodných podmienok portálu www.klientom.sk.


Ako a na aký účel údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:


Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše produkty a služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.


Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame pre prípady reklamácií.


Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.


Cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.


Využitie súborov Cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).


Odmietnutie súborov Cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.


Právne základy

1. Plnenie zmluvy - v prípade objednania nového prípadu a v prípade pridania nového prípadu.

2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

3. Náš oprávnený záujem – v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

4. Súhlas - nevyžaduje sa.


Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:


Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete.

Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch:

Keď korektne vyplníte formulár s názvom OBJEDNÁVKA - Pridať Nový prípad a položku Stručný popis vášho prípadu spolu s položkou Lokalita riešenia prípadu, ktoré neobsahujú žiaden váš osobný údaj zverejňujeme na našej webovej lokalite www.klientom.sk.

Keď korektne vyplníte formulár s názvom OBJEDNÁVKA - Pridať Nový prípad, ktorého vyplnením si objednáte zverejnenie textu nachádzajúceho sa v políčku “E-mailová adresa” zákazníkom portálu www.klientom.sk.


Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípadoch:

V prípade služby sprostredkujúcej platby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Spolupracujeme s poskytovateľom platobnej brány PayPal, spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, za účelom sprostredkovania a spracovania online platieb

V prípade služby webhostingu, služby poskytujúcej e-mail, cloudové služby je to výlučne služba Google Workspace, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., registrovaná v štáte Delaware, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu na veľmi vysokej úrovni. (Pre informáciu o úrovni bezpečnosti služby uvádzame, že túto službu využíva Notárska komora Slovenskej republiky na doméne notar.sk)

V prípade služby poskytujúcej systém na vytváranie faktúr. Využívame aplikáciu iKROS ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10564/L, IČO: 31 635 903. Službu využívame v zmysle licenčných podmienok internetových služieb spojených s počítačovým programom, aplikáciou iKROS.

Upozorňujeme Vás, že pokiaľ navštívite našu skupinu na sociálnej sieti Facebook, alebo našu skupinu na inej sociálnej sieti, ak ju máme zriadenú, Vaše osobné údaje zhromažďujú aj rovnomenní prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, a to v súlade s ich pravidlami spracúvania osobných údajov a Vašimi nastaveniami, pričom ich úložiská a servery sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických. Tieto okolnosti neovplyvňujeme.


V prípade externého spracúvania

Vaše osobné údaje pre nás nikto externe nespracúva.


Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc...

Spoločnosť Google je spoločnosť certifikovaná v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


xxx

Súdny dvor vyhlásil rozhodnutie 2016/1250 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA za neplatné - Rozsudok vo veci C-311/18 Data Protection Commissioner/Facebook Ireland a Schrems a naopak, pokiaľ ide o rozhodnutie Komisie 2010/87 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách, toto rozhodnutie považuje za platné.

Európska komisia schválila použitie štandardných zmluvných doložiek ako prostriedkov na zaistenie náležitej ochrany pri prenose údajov mimo EHP. Začlenením štandardných zmluvných doložiek do zmluvy medzi stranami prenášajúcimi údaje je možné chrániť osobné údaje pri prenose do krajín mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva, v ktorých je na základe rozhodnutia Európskej komisie nedostatočná ochrana osobných údajov.

Tieto štandardné zmluvné doložky využívame pri prenosoch osobných údajov.

Google tieto štandardné zmluvné doložky ponúka zákazníkom svojich služieb pre firmy vrátane služieb G Suite, Google Cloud Platform, Google Ads a ďalších reklamných aj meracích služieb. Podrobnosti o používaní štandardných zmluvných doložiek spoločnosti Google v prípade služieb pre firmy nájdete na privacy.google.com/businesses.

https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=sk

Máme uzatvorenú zmluvu a využívame službu Google Workspace od spoločnosti Google.

https://www.google.com/apps/intl/en/terms/reseller_premier_terms.html

Doplňujúce zmluvné podmienky o zabezpečení a ochrane súkromia ktoré máme vzájomne podpísané so spoločnosťou Google:

Dodatok o spracovaní dát k zmluve o používaní služby G Suite (teraz: Google Workspace) alebo doplnkové služby a Modelové zmluvné dojednania EU pre službu G Suite (teraz: Google Workspace).


Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané prostredníctvom služby Google Workspace, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Fakturácia a s ňou spojené operácie prebiehajú v prostredí Google Workspace, prípadne v prostredí aplikácie iKROS spoločnosti KROS a. s., lídra v oblasti ekonomického , stavebného a znaleckého softvéru. Dôverná e-mailová komunikácia prebieha v prostredí Google Workspace, kde na dáta máme dosah a máme ich pod kontrolou.

Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.


Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Osobné údaje, ktoré ste zadali v objednávke na pridanie prípadu a tento prípad nekúpil žiaden zákazník portálu klientom.sk odstraňujeme bezodkladne pri odstraňovaní údajov z verejne dostupnej sekcie po uplynutí dojednanej doby zverejnenia 30 dní, s časovou rezervou 10 dní na odstránenie z verejne dostupnej sekcie. To znamená, že údaje ktoré neboli predmetom zverejnenia zákazníkovi portálu neuchovávame.


Práva dotknutej osoby

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými platnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

  • na opravu osobných údajov,

  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu klientom@klientom.sk, telefonicky na čísle +421 2 2102 5315, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

iVITO s. r. o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava

IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B


T: +421 2 2102 5315

E: klientom@klientom.sk

W: www.klientom.sk


Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1. októbra 2020