Vitajte

KLIENTOM.SK zjednodušuje prístup k právnym službám

na Slovensku. Stačí iba zopár kliknutí


Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto prevádzkové podmienky platia pri užívaní portálu www.klientom.sk a služieb s tým súvisiacich. Prevádzkovateľom portálu www.klientom.sk je iVITO s. r. o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava-Staré Mesto 811 02, IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97792/B.


Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.


Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom, dopytujúcim a poskytovateľom služieb/dodávateľom, vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, zákonom č. 18/2018 Z z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva - je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára prevádzkovateľ so spotrebiteľom.


Portál - je internetová stránka www.klinetom.sk poskytujúca služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ - je fyzická osoba alebo fyzická osoba konajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo právnická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet pri využívaní služieb Portálu a za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.


Dopytujúci - je buď fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zadáva dopyt prostredníctvom portálu za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.


3. Práva a povinnosti

3.1. Práva a povinnosti Dodávateľa


Dodávateľ je povinný pri užívaní portálu či jeho služieb riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe alebo o svojej firme. Pokiaľ sa údaje týkajú osoby je to: E-mailová adresa, Osoba / Firma, Meno Priezvisko, Mesto, Ulica, Poštové smerovacie číslo, Telefón. Pokiaľ sa údaje výkajú firmy je to: E-mailová adresa, Osoba / Firma, Firma - názov, IČO, DIČ prípadne IČ DPH, Meno Priezvisko, Mesto, Ulica, Poštové smerovacie číslo, Telefón. Dodávateľ zadáva objednávku najmä za účelom získania e-mailového kontaktu dopytujúceho, čo predstavuje Dodávateľom zakúpený dopyt (Nový prípad) od Dopytujúceho.

Dodávateľ odoslaním objednávky berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané, za účelom plnenia zmluvy, ako údaje o jeho spoločnosti či osobe, a to najmä v podobe kontaktných údajov tak, ako ich zadal do objednávky a aktívnym odklikom súhlasu s obchodnými podmienkami prejavuje bezvýhradný súhlas s nimi.

Právnym základom spracovania Vašich vyššie uvedených osobných údajov je plnenie zmluvy. Odoslaním objednávkového formulára nám zasielate návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorého kópiu, ako potvrdenie Vami odoslanej objednávky obdržíte na Vami zadanú e-mailovú adresu. Prijatím potvrdenia dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Vami a spoločnosťou iVITO s. r. o..


Dodávateľ odoslaním objednávky, objednáva prijatie emailov od Prevádzkovateľa, kde dodávateľ má záujem prijať kontaktné údaje týkajúce sa a na stránke www.klientom.sk označované ako Nový prípad s príslušným číselným označením.

Dodávateľ berie na vedomie, že ho bude Prevádzkovateľ kontaktovať na ním zadané kontaktné údaje v súvislosti s vybavením dodávateľom zadanej objednávky.

Dodávateľ berie na vedomie že ním poskytnuté údaje Prevádzkovateľ bude spracúvať a uchovávať za účelom plnenia predmetnej zmluvy a to Kúpnej zmluvy na príslušný objednaný na stránke www.klientom.sk označovaný Nový prípad s príslušným číselným označením.

Dodávateľ má možnosť získať kontaktné údaje Dopytujúceho a to zaplatením ceny/poplatku za odkrytie takýchto kontaktných údajov prostredníctvom platobnej brány Portálu, alebo prostredníctvom vystavenej faktúry za účelom poskytnutia ponuky Dopytujúcemu na základe ním zadaného dopytu.

Dodávateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, zverejňovať, poskytovať, predávať, licencovať alebo reprodukovať obsah dopytu, ktorý mu bol zaslaný emailom, alebo bol uvedený ako údaj na faktúre vystavenej Prevádzkovateľom.

Dodávateľ nesmie Dopytujúceho kontaktovať za iným účelom ako v súvislosti nadviazať spoluprácu či poskytnúť ponuku či cenovú ponuku súvisiacu výhradne so zadaným dopytom Dopytujúceho.

Dopyt, (Nový prípad s príslušným číselným označením), tvoria údaje získané z verejne dostupného zdroja www.klientom.sk, ktoré dopytujúci poskytol na účel plnenia zmluvy o zverejnení jeho dopytu formou, ktorá je podrobne opísaná v týchto Obchodných podmienkach.

Dodávateľ je povinný uvádzať údaje v súvislosti s využitím všetkých služieb portálu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi SR, v súlade so všeobecne platnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi; zároveň uvedené údaje nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek informácie získané prostredníctvom portálu zneužívať pre páchanie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Pri porušení povinností stanovených týmto odsekom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odopretie prístupu či odopretie odkrytia kontaktu Dopytujúceho Dodávateľovi bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prevádzkovateľ má tiež nárok na náhradu škody takýmto jednaním spôsobenej.

Dodávateľ fyzická osoba má právo na odstránenie osobných údajov vedených v informačnom systéme Prevádzkovateľa postupom uvedeným v článku 5. Ochrana osobných údajov, a Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne tejto požiadavke vyhovieť.

V prípade, že je Dodávateľom fyzická osoba – spotrebiteľ, tak vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom aktívneho odkliku pred odoslaním objednávky, výslovne súhlasí s poskytovaním elektronického obsahu a s poskytovaním služby ihneď po prijatí Faktúry - daňového dokladu, na ktorom sa nachádza kontakt na dopytujúceho a spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keďže prijatím emailu s Faktúrou s kontaktnými údajmi dopytujúceho od prevádzkovateľa prišlo k úplnému poskytnutiu služby v zmysle platných právnych predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje, prijatú faktúru od prevádzkovateľa riadne a včas uhradiť, v zmysle údajov uvedených na faktúre.3.2. Práva a povinnosti dopytujúceho


Prevádzkovateľ portálu umožňuje Dopytujúcim zadať bezplatný dopyt za nižšie vymedzených podmienok, kedy Dopytujúci vyplní obligatórne informácie pre zverejnenie dopytu. Pokiaľ sa údaje týkajú osoby ako Dopytujúceho, je to: E-mailová adresa, Osoba / Firma, Meno Priezvisko, Mesto, Ulica, Poštové smerovacie číslo, Telefón, Stručný popis Vášho prípadu, Lokalita riešenia prípadu, Lehota. Pokiaľ sa údaje týkajú firmy ako Dopytujúceho, je to: E-mailová adresa, Osoba / Firma, Firma - názov, IČO, Meno Priezvisko, Mesto, Ulica Poštové smerovacie číslo, Telefón, Stručný popis Vášho prípadu, Lokalita riešenia prípadu, Lehota.


Lehotu zadáva dopytujúci na akúkoľvek dobu, podľa vlastného uváženia, počas ktorej má byť dopyt zverejnený na portáli v zmysle nižšie uvedeného.


Po zadaní dopytu Dopytujúcim sa odošle Dopytujúcemu sumár dopytu Dopytujúceho na e-mailovú adresu, ktorú Dopytujúci zadal a nasledovne je tento dopyt zverejnený na portáli v podobe Nového prípadu s príslušným číselným označením, kde verejne dostupnými údajmi v tomto momente sú jedine stručný popis a lokalita riešenia prípadu, čo znamená, že žiadne osobné údaje sa v tomto momente nezverejňujú.

Dopytujúci je povinný uvádzať pravdivo údaje o dopyte a kontaktné údaje, a je povinný predmetný dopyt čo najvecnejšie vymedziť/opísať.

Zadaním dopytu si Dopytujúci objednáva službu portálu www.klientom.sk na dopytujúcim zadanú lehotu zverejnenie dopytu na www.klientom.sk a zverejnenie dopytu rozoslaním dopytu príslušným Dodávateľom s tým, že ho môžu Dodávatelia s ohľadom na zadaný dopyt, kontaktovať emailom (na kontaktný email ktorý Dopytujúci zadal v objednávacom formulári predmetného dopytu) s ich ponukami pre zadaný dopyt.

Dopytujúci si objednáva zverejnenie textu nachádzajúceho sa v políčkach "Stručný popis Vášho prípadu" a "Lokalita riešenia prípadu" na www.klientom.sk.

Dopytujúci si objednáva zverejnenie textu nachádzajúceho sa v políčku “E-mailová adresa” zákazníkom portálu www.klientom.sk.

Objednávku služby Dopytujúci realizuje tak, že vyplní údaje do príslušného formulára na stránke www.klientom.sk po kliknutí na pridať príad.

Údaje príslušného formulára zadané v políčkach "Stručný popis Vášho prípadu" a "Lokalita riešenia prípadu" môže čítať každý návštevník na stránkach Prevádzkovateľa a to lokality www.klientom.sk, kde sa nejedná o osobné údaje v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu.

Ostatné údaje príslušného formulára slúžia na realizovanie objednávky, ktoré má k dispozícii výlučne prevádzkovateľ portálu www.klientom.sk s výnimkou emailovej adresy.

Emailová adresa, ktorú Dopytujúci zadáva je uvedená v daňových dokladoch (faktúrach) vystavených prevádzkovateľom portálu www.klientom.sk a je týmto spôsobom verejne prístupná každému, kto má prístup k predmetným daňovým dokladom, kde túto adresu môže čítať Dodávateľ, zákazník prevádzkovateľa portálu www.klientom.sk. Faktúru s E-mailovou adresou dopytujúceho prevádzkovateľ odosiela elektronicky dodávateľovi na základe objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie alebo nezverejnenie dopytu obsahujúceho nepravdivé informácie či zavádzajúce informácie alebo ak dopyt slúžil na iné účely ako na získanie vhodného Dodávateľa. Dopytujúci zároveň súhlasí s úpravou/opravou dopytu zo strany Prevádzkovateľa ak ide o spresnenie informácií, doplnenie informácií či gramatickú opravu textu.

Dopytujúci po uplynutí zvolenej lehoty dopytu nebude k nahliadnutiu v žiadnej sekcii stránky, avšak bude evidovaný v informačnom systéme prevádzkovateľa a to len pokiaľ jeho dopyt bol predmetom kúpy Dodávateľom a to z dôvodu evidencie predmetu fakturácie pre potreby účtovníctva a s ním spojenej preukázateľnosti pravosti účtovných dokladov do chvíle, pokiaľ nebude odstránený zo strany Prevádzkovateľa alebo pokiaľ o to Dopytujúci Prevádzkovateľa nepožiada skôr než uplynie zadaná lehota zverejnenia.


Dopytujúci má právo vybrať si vhodnú cenovú ponuku od akéhokoľvek Dodávateľa a v žiadnom prípade nie je cenovou ponukou nijako viazaný. Akákoľvek zmluva vzniknuvšia medzi Dodávateľom a Dopytujúcim vychádza z dohody/zmluvy medzi zmienenými stranami a riadi sa obchodnými alebo zmluvnými podmienkami Dodávateľa a príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek nároky plynúce z porušenia povinností zo zmluvy medzi Dodávateľom a Dopytujúcim.

Dopytujúci je povinný uvádzať údaje v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi SR, v súlade so všeobecne platnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi, zároveň uvedené údaje nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek informácie získané prostredníctvom portálu zneužívať pre páchanie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Pri porušení povinností stanovených týmto odsekom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zablokovanie/odstránenie dopytu Dopytujúceho bez nároku na akúkoľvek náhradu.


Dopytujúci má právo na odstránenie dopytu pred uplynutím lehoty zverejnenia kedykoľvek o to požiada a Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne tejto požiadavke vyhovieť.3.3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa


Prevádzkovateľ zobrazuje dopyty Dopytujúcich na portáli za podmienok v týchto obchodných podmienkach uvedených v rozmedzí 2 pracovných dní po prípadnom overení Dopytujúcim zadaných kontaktných údajov.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie k tomu, aby všetky zadané dopyty a v nich uvedené osobné a kontaktné údaje boli existujúce a funkčné, avšak nie je v jeho silách ani technických možnostiach overovať ich dôveryhodnosť a priraditeľnosť k určitým fyzickým či právnickým osobám alebo pravdivosť obsahu dopytov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť akýkoľvek dopyt, ak text, ktorý Dopytujúci zadal nie je pravdivý, je pohoršujúci, slúži na monitoring konkurencie, nespĺňa obchodné podmienky, alebo poškodzuje meno Prevádzkovateľa či iným negatívnym spôsobom ohrozuje Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dopytov, ktoré sú zadávané Dopytujúcim a nasledovne rozposielané Dodávateľom na email. Taktiež nezodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií poskytnutých Dodávateľom Dopytujúcemu.

V prípade uskutočnenia objednávky služby zaslania dopytu na email zo strany Dodávateľa je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať na email Dodávateľa emaily s dopytmi, ktoré si Dodávateľ objednal a emaily za účelom realizácie predmetnej objednávky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť portálu spôsobenú tretími stranami či vyššou mocou. Prevádzkovateľ sa vždy snaží o okamžité odstránenie faktorov spôsobujúcich nefunkčnosť portálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na plánovanú odstávku portálu za účelom vykonania úprav či iných činností vyžadujúcich dočasnú odstávku.

Pri porušení povinností stanovených týmito obchodnými podmienkami zo strany Dodávateľa či Dopytujúceho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie dopytu, právo na odopretie prístupu Dodávateľovi a právo na odstránenie informácií z portálu porušujúcich zmienené povinnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť dopyt od Dopytujúceho na portáli a na jeho partnerských stránkach, ako aj v informačných emailoch, ktoré sú zasielané Dodávateľom, a to za účelom získania cenových ponúk pre dopyt Dopytujúceho.

Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený na základe objednávky Dopytujúceho poskytnúť, zverejniť kontaktné údaje Dopytujúceho pre Dodávateľov, ktorí si zakúpili poskytnutie kontaktu určitých Dopytujúcich za účelom vypracovania cenovej ponuky pre dopyt.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť vedúcu k maximálnej funkčnosti portálu, nezodpovedá však za škody spôsobené prípadnou nefunkčnosťou alebo obmedzenou funkčnosťou systému (napr. nezaslanie dopytu apod.) z dôvodov nie na strane Prevádzkovateľa a pri výskyte akejkoľvek chyby sa túto vždy snaží bezodkladne odstrániť.4. Spoplatnené služby a platobné podmienky


Prevádzkovateľ poskytuje v súvislosti s užívaním portálu spoplatnenú službu, ktorou je - poskytnutie kontaktu.

Cena za poskytnutie kontaktných údajov Dopytujúceho Dodávateľovi je vždy uvedená u konkrétneho dopytu, ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť pre získanie takýchto kontaktných údajov.

Po odoslaní objednávky Dodávateľom na poskytnutie údajov Dopytujúceho, Prevádzkovateľ zašle Dodávateľovi vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe na jeho email v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zák. č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve a zák. č. 15/2002 Z.z. o elektronickom podpise, všetko v znení platných noviel. Dodávateľ so zasielaním elektronických faktúr opatrených vlastnoručným podpisom v technickej forme súhlasí.


4.1. Poskytnutie kontaktu Dopytujúceho


Prevádzkovateľ v deň, kedy bola Objednávka Nového prípadu odoslaná, vystaví Dodávateľovi faktúru - daňový doklad s E-mailovou adresou dopytujúceho. Prevádzkovateľ odošle faktúru elektronicky dodávateľovi na základe objednávky.

Prevádzkovateľ je oprávnený na poskytnutie kontaktných údajov určitého Dopytujúceho akémukoľvek počtu platiacich Dodávateľov.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade negarantuje uzatvorenie akejkoľvek zmluvy, na základe zverejneného dopytu, medzi Dopytujúcim a Dodávateľom, akákoľvek zmluva vedúca k ďalšej spolupráci medzi Dodávateľom a Dopytujúcim je výsledkom prejavu slobodnej vôle týchto zmluvných strán k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy na základe individuálne stanovených práv a povinností zmluvných strán.4.2. Platobné údaje a spôsoby platby, cena


Prevádzkovateľ portálu umožňuje vykonať platbu za poskytované služby portálu prostredníctvom priamej platby platobnou kartou v platobnom systéme PayPal, cena za využitie tohto platobného prostriedku je 0 EUR. Prevádzkovateľ portálu umožňuje vykonať platbu za poskytované služby portálu bankovým prevodom a to na základe ním vystavenej faktúry za poskytnuté služby, cena za využitie tohto platobného prostriedku je 0 EUR. Dodávateľ sa zaväzuje riadne prijatú faktúru uhradiť v zmysle vo faktúre uvedených lehôt a údajov.


Prevádzkovateľ v objednávkovom formulári dáva na výber možnosť voľby spôsobu platby formou zaškrtávacieho políčka.


Cena služby je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.


Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov ( poštovné, balné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné prevádzkovateľom jednostranne meniť.5. Ochrana osobných údajov


Dozorným orgánom nad konaním prevádzkovateľa súvisiacim s ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, keďže miestom spracovania osobných údajov je Slovenská republika, konkrétne sídlo predávajúceho.

Akýkoľvek užívateľ portálu je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre činnosti spojené s prevádzkou a poskytovaním služieb portálu) emailom alebo písomne.

Informácie o Dodávateľoch informácie o dopytujúcich a informácie o zákazníkoch sú spracovávané zákonným spôsobom a v súlade s ďalšími zákonnými zásadami spracovania osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej v tomto článku len „zákon“), a to v súlade s ustanovením § 13 zákona, kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie uvedeného účelu spracovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracováva (pri opakovanom poskytovaní má prevádzkovateľ právo účtovať primeraný administratívny poplatok).


Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačných systémoch:

• meno,

• priezvisko,

• adresa s PSČ,

• email,

• telefón.


Dodávateľ, alebo Dopytujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) má právo na prístup k osobným údajom a podľa ust. § 21 zákona má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k takýmto osobným údajom, získať informácie o účele spracovania, kategórii, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, resp. informáciu o určení tejto doby, požadovať opravu osobných údajov, a právo na informáciu o zdroji osobných údajov.

Dotknutá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach garantovaných zákonom, a to u Úradu na ochranu osobných údajov SR . Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na stránkach úradu, konkrétne https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory .


Dodávateľ, alebo Dopytujúci (fyzická osoba) môže kedykoľvek na základe žiadosti požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracovania skončil.

Osobné údaje Dodávateľa, alebo Dopytujúceho prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria osobné údaje Dopytujúceho, ktorý si objednáva zverejnenie formou poskytnutia E-mailovej adresy z objednávky tretím stranám, za účelom splnenia objednávky zverejnenia (Dodávateľom, ktorí si zakúpia poskytnutie osobných údajov za účelom kontaktu s Dopytujúcimi s ponukou na ďalšiu spoluprácu), za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.


Objednávka na základe ktorej sa uzatvára zmluvný vzťah medzi Portálom a Dodávateľom alebo Portálom a Dopytujúcim je prevádzkovateľom Dopytujúcemu a Dodávateľovi odoslaná elektronicky a je archivovaná.


Podrobné spracovanie spôsobu, ako je s osobnými údajmi nakladané pri užívaní služieb portálu sa nachádza v samostatnom dokumente “ Zásady ochrany osobných údajov”:

https://sites.google.com/ivito.sk/klientom/zásady-ochrany-osobných-údajov6. Orgán dozoru


Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

Dozor nad dodržiavaním povinností subjektmi využívajúce služby portálu voči spotrebiteľovi sú podľa sídla príslušné pracoviská Slovenskej obchodnej inšpekcie, viď www.soi.sk.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


7. Reklamačný poriadok


7.1 Všeobecné ustanovenia a základné pojmy


Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie spotrebiteľom na služby ponúkané a poskytované poskytovateľom prostredníctvom portálu klientom.sk umiestneného na internetovej adrese www.klientom.sk

Prevádzkovateľom portálu www.klientom.sk je iVITO s. r. o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava-Staré Mesto 811 02, IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97792/B.

Spotrebiteľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma služby prostredníctvom portálu klientom.sk a ktorá nevyužíva služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tento reklamačný poriadok je záväzný pre poskytovateľa aj spotrebiteľa.

Poskytovateľ týmto reklamačným poriadkom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste - zverejnený na internetových stránkach www.klientom.sk.7.2 Zodpovednosť za vady


Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná spotrebiteľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania spotrebiteľovi.7.3 Uplatnenie reklamácie


Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby, na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že služba nebola vyúčtovaná v súlade so zmluvou.


Reklamáciu musí spotrebiteľ uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže spotrebiteľ uplatniť písomne na adrese poskytovateľa, alebo e-mailom na adresu klientom@klientom.sk7.4 Spôsoby vybavenia reklamácie


Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje prevádzkovateľ.


Ak ide o odstrániteľnú vadu,

spotrebiteľ má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

spotrebiteľ môže požadovať poskytnutie náhradnej služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, môže požadovať poskytnutie náhradnej súčasti služby, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady,

poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť náhradnú službu, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má spotrebiteľ právo na poskytnutie náhradnej služby, alebo od zmluvy odstúpiť.


Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po náprave službu riadne užívať,

pričom za opätovné vyskytnutie sa vady po náprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich nápravách,

pre väčší počet vád službu riadne užívať, pričom za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.


Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.


Ak poskytovateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu.7.5 Vybavenie reklamácie


Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania

 • nápravou služby,
 • poskytnutím náhradnej služby,
 • vrátením ceny služby v prípade odstúpenia od zmluvy,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím.


Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je

 • kópia reklamačného protokolu so záznamom v časti „vybavenie reklamácie“,
 • list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie,
 • správa zaslaná elektronickou poštou obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.7.6 Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho uverejnenia na stránke www.klientom.sk.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.8. Odstúpenie od zmluvy


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný/podaný na poštovú prepravu (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:


Adresa pre odstúpenie:

iVITO s. r. o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava

prevádzkovateľ www.klientom.sk

IČO: 47 701 862

DIČ: 2024049687

+421 2 2102 5315

klientom@klientom.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B
Vzorový formulár na odstúpenie je spotrebiteľovi prístupný tu v znení Zákonom predpísanej prílohy:

__________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


– Komu: iVITO s. r. o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, +421 2 2102 5315, klientom@klientom.sk, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B, prevádzkovateľ www.klientom.sk:


– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............


* Nehodiace sa prečiarknite.

________________________________________________________________________________


Vzorový formulár na stiahnutie


V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Alternatívne riešenie sporov


V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.


Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.


Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


Odkazy na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu u jednotlivých kompetentných subjektov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


http://www.urso.gov.sk/?q=node/394


https://www.teleoff.gov.sk/riesenie-sporov/


http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/


http://institutars.sk/podat-navrh/


http://ombudspot.sk/ars/navrh-zacatie-alternativneho-riesenia-sporu


https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman


http://mediacnecentrummagnolia.sk/ars/zakladny-prehlad


10. Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.klientom.sk v deň vyjadrenia súhlasu s nimi prostredníctvom aktívneho odkliku Dopytujúceho/Dodávateľa, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, alebo doplnenie týchto obchodných podmienok.

Všetky vzťahy zmluvných strán a z nich plynúce práva a povinnosti, okrem tých, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto obchodných podmienok, sa riadia výlučne týmito obchodnými podmienkami odo dňa ich účinnosti.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2019.