Vitajte

KLIENTOM.SK zjednodušuje prístup k právnym službám

na Slovensku. Stačí iba zopár kliknutí

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto prevádzkové podmienky platia pri užívaní portálu www.klientom.sk a služieb s tým súvisiacich. Prevádzkovateľom portálu www.klientom.sk je iVITO s. r. o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava-Staré Mesto 811 02, IČO: 47 701 862, DIČ: 2024049687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97792/B.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom, dopytujúcim a poskytovateľom služieb/dodávateľom, vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, všetko v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Portál – je internetová stránka www.klinetom.sk poskytujúca služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ – je fyzická osoba alebo fyzická osoba konajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo právnická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet pri využívaní služieb Portálu a za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.

Dopytujúci – je buď fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zadáva dopyt prostredníctvom portálu za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.

3. Práva a povinnosti

3.1. Práva a povinnosti Dodávateľa

Dodávateľ je povinný pri užívaní portálu či jeho služieb riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe alebo o svojej firme (meno priezvisko alebo názov, adresu, email, telefón, IČO, DIČ prípadne IČ DPH). Dodávateľ zadáva objednávku najmä za účelom získavania informačných emailov z adresy klientom@klientom.sk obsahujúcich Dodávateľom zakúpené dopyty (Nové prípady) od Dopytujúcich.

Dodávateľ odoslaním objednávky bezvýhradne súhlasí so spracovaním údajov o jeho spoločnosti či osobe, a to najmä v podobe kontaktných údajov ako sú meno priezvisko, názov, adresa sídla, email, telefón; a aktívnym odklikom súhlasu s obchodnými podmienkami prejavuje bezvýhradný súhlas s nimi.

Dodávateľ bezvýhradne súhlasí s prijímaním emailov od Prevádzkovateľa za účelom oboznámenia sa s novinkami, akciami, prípadnou zmenou obchodných podmienok a i. Súhlas s prijímaním emailov o novinkách či akciách môže Dodávateľ kedykoľvek odvolať a to buď telefonickým prejavom vôle na číslo +421 2 2102 5315 alebo prostredníctvom emailu na ivito@ivito.sk.

Dodávateľ súhlasí s uchovávaním poskytnutých údajov a s využitím údajov pre marketingové účely spoločnosti iVITO, s. r. o. v rámci ponuky služieb Prevádzkovateľa, najmä pre účely e-mail marketingu.

Dodávateľ má možnosť získať kontaktné údaje Dopytujúceho a to zaplatením ceny/poplatku za odkrytie takýchto kontaktných údajov prostredníctvom platobnej brány Portálu, za účelom poskytnutia ponuky Dopytujúcemu na základe ním zadaného dopytu.

Dodávateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, zverejňovať, poskytovať, predávať, licencovať alebo reprodukovať obsah dopytu, ktorý mu bol zaslaný emailom.

Dodávateľ nesmie Dopytujúceho kontaktovať za iným účelom ako v súvislosti nadviazať spoluprácu či poskytnúť ponuku či cenovú ponuku súvisiacu výhradne so zadaným dopytom Dopytujúceho.

Dodávateľ je povinný uvádzať údaje v súvislosti s využitím všetkých služieb portálu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi SR, v súlade so všeobecne platnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi; zároveň uvedené údaje nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek informácie získané prostredníctvom portálu zneužívať pre páchanie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Pri porušení povinností stanovených týmto odsekom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odopretie prístupu či odopretie odkrytia kontaktu Dopytujúceho Dodávateľovi bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prevádzkovateľ má tiež nárok na náhradu škody takýmto jednaním spôsobenej.

Dodávateľ fyzická osoba má právo na odstránenie osobných údajov vedených v informačnom systéme Prevádzkovateľa postupom uvedeným v článku 5. Ochrana osobných údajov, a Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne tejto požiadavke vyhovieť.

V prípade, že je Dodávateľom fyzická osoba – spotrebiteľ, tak vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom aktívneho odkliku pred odoslaním objednávky, výslovne súhlasí s poskytovaním elektronického obsahu a s poskytovaním služby ihneď po zaplatení ceny za ich poskytnutie a spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keďže prijatím emailu s kontaktnými údajmi dopytujúceho od prevádzkovateľa prišlo k úplnému poskytnutiu služby v zmysle platných právnych predpisov.

3.2. Práva a povinnosti dopytujúceho

Prevádzkovateľ portálu umožňuje Dopytujúcim zadať bezplatný dopyt za nižšie vymedzených podmienok, kedy Dopytujúci vyplní obligatórne informácie pre zverejnenie dopytu (meno / názov spoločnosti, priezvisko / poverená osoba spoločnosti, email, telefón, bydlisko / sídlo, stručný popis, lokalitu riešenia prípadu) a zvolí dobu 5, 10, 15 dní, počas ktorej má byť dopyt zverejnený na portáli. Po zadaní dopytu Dopytujúcim sa na portáli zobrazí sumár dopytu Dopytujúceho, ktorý si môže Dopytujúci vytlačiť a nasledovne je tento dopyt zverejnený na portáli v podobe Nového prípadu, kde verejne dostupnými údajmi sú jedine stručný popis a lokalita riešenia prípadu.

Dopytujúci je povinný uvádzať pravdivo údaje o dopyte a kontaktné údaje, a je povinný predmetný dopyt čo najvecnejšie vymedziť/opísať. Zadaním dopytu dáva Dopytujúci súhlas so zverejnením dopytu, s rozoslaním dopytu príslušným Dodávateľom a s tým, že ho môžu Dodávatelia s ohľadom na zadaný dopyt, kontaktovať telefonicky, emailom alebo poštou (na kontaktné údaje, ktoré Dopytujúci zadal pri dopyte) s ich cenovými ponukami pre zadaný dopyt.

Dopytujúci zverejnením dopytu súhlasí so zobrazovaním jeho dopytu ( nie kontaktných či osobných údajov ) na partnerských stránkach Prevádzkovateľa a v informačných emailoch Prevádzkovateľa súhlasí so zasielaním kontaktných či osobných údajov jedine konkrétnym záujemcom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie alebo nezverejnenie dopytu obsahujúceho nepravdivé informácie či zavádzajúce informácie alebo ak dopyt slúži na iné účely ako na získanie vhodného Dodávateľa. Dopytujúci zároveň súhlasí s úpravou/opravou dopytu zo strany Prevádzkovateľa ak ide o spresnenie informácií, doplnenie informácií či gramatickú opravu textu.

Dopytujúci zadaním dopytu súhlasí, že po skončení platnosti tohto dopytu nebude k nahliadnutiu v sekcii "všetky dopyty" avšak bude len evidovaný v systéme prevádzkovateľa až do chvíle, pokiaľ nebude odstránený zo strany Prevádzkovateľa alebo pokiaľ o to Dopytujúci Prevádzkovateľa nepožiada.

Dopytujúci má právo vybrať si vhodnú cenovú ponuku od akéhokoľvek Dodávateľa a v žiadnom prípade nie je cenovou ponukou nijak viazaný. Akákoľvek zmluva vzniknuvšia medzi Dodávateľom a Dopytujúcim vychádza z dohody/zmluvy medzi zmienenými stranami a riadi sa obchodnými alebo zmluvnými podmienkami Dodávateľa a príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek nároky plynúce z porušenia povinností zo zmluvy medzi Dodávateľom a Dopytujúcim.

Dopytujúci je povinný uvádzať údaje v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi SR, v súlade so všeobecne platnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi, zároveň uvedené údaje nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek informácie získané prostredníctvom portálu zneužívať pre páchanie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Pri porušení povinností stanovených týmto odsekom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zablokovanie/odstránenie dopytu Dopytujúceho bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Dopytujúci má právo na odstránenie dopytu pred skončením lehoty na jeho zverejnenie postupom uvedeným v článku 5. Ochrana osobných údajov, a Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne tejto požiadavke vyhovieť.

3.3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zobrazuje dopyty Dopytujúcich na portáli za podmienok v týchto obchodných podmienkach uvedených v rozmedzí 2 pracovných dní po overení Dopytujúcim zadaných kontaktných údajov.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie k tomu, aby všetky zadané dopyty a v nich uvedené osobné a kontaktné údaje boli existujúce a funkčné, avšak nie je v jeho silách ani technických možnostiach overovať ich dôveryhodnosť a priraditeľnosť k určitým fyzickým či právnickým osobám alebo pravdivosť obsahu dopytov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť akýkoľvek dopyt, ak text, ktorý Dopytujúci zadal nie je pravdivý, je pohoršujúci, slúži na monitoring konkurencie, nespĺňa obchodné podmienky, alebo poškodzuje meno Prevádzkovateľa či iným negatívnym spôsobom ohrozuje Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dopytov, ktoré sú zadávané Dopytujúcim a nasledovne rozosielané Dodávateľom na email. Taktiež nezodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií poskytnutých Dodávateľom Dopytujúcemu.

V prípade udelenia súhlasu zo strany Dodávateľa je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať na email Dodávateľa emaily s dopytmi a emaily za účelom oboznámenia o novinkách, akciách či zmenách obchodných podmienok portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť portálu spôsobenú tretími stranami či vyššou mocou. Prevádzkovateľ sa vždy snaží o okamžité odstránenie faktorov spôsobujúcich nefunkčnosť portálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na plánovanú odstávku portálu za účelom vykonania úprav či iných činností vyžadujúcich dočasnú odstávku.

Pri porušení povinností stanovených týmito obchodnými podmienkami zo strany Dodávateľa či Dopytujúceho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie dopytu, právo na odoprenie prístupu Dodávateľovi a právo na odstránenie informácií z portálu porušujúcich zmienené povinnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť dopyt od Dopytujúceho na portáli a na jeho partnerských stránkach, ako aj v informačných emailoch, ktoré sú zasielané Dodávateľom, a to za účelom získania cenových ponúk pre dopyt Dopytujúceho.

Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený na základe súhlasu Dopytujúceho poskytnúť kontaktné údaje Dopytujúceho pre Dodávateľov, ktorí si zakúpili poskytnutie kontaktu určitých Dopytujúcich za účelom vypracovania cenovej ponuky pre dopyt.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť vedúcu k maximálnej funkčnosti portálu, nezodpovedá však za škody spôsobené prípadnou nefunkčnosťou alebo obmedzenou funkčnosťou systému (napr. nezaslanie dopytu apod.) z dôvodov nie na strane Prevádzkovateľa a pri výskyte akejkoľvek chyby sa túto vždy snaží bezodkladne odstrániť.

4. Spoplatnené služby a platobné podmienky

Prevádzkovateľ poskytuje v súvislosti s užívaním portálu spoplatnenú službu, ktorou je - poskytnutie kontaktu.

Cena za poskytnutie kontaktných údajov Dopytujúceho Dodávateľovi je vždy uvedená u konkrétneho dopytu, ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť pre získanie takýchto kontaktných údajov.

Po zaplatení ceny za poskytnutie údajov Dopytujúceho, Prevádzkovateľ zašle Dodávateľovi vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe na jeho email v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zák. č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve a zák. č. 15/2002 Z.z. o elektronickom podpise, všetko v znení platných noviel. Dodávateľ so zasielaním elektronických faktúr opatrených vlastnoručným podpisom v technickej forme súhlasí.

4.1. Poskytnutie kontaktu Dopytujúceho

Prevádzkovateľ v deň pripísania ceny za poskytnutie kontaktných údajov Dopytujúceho na jeho účet zašle na email Dodávateľa, informáciu o prijatí objednávky a kontaktné údaje konkrétneho Dopytujúceho, a to jeho meno / názov spoločnosti, priezvisko / poverená osoba spoločnosti, email, telefón, bydlisko / sídlo, stručný popis, lokalitu riešenia prípadu. Nasledovne je Dodávateľovi zaslaná faktúra – daňový doklad.

Prevádzkovateľ je oprávnený za podmienky pripísania príslušnej čiastky za poskytnutie kontaktných údajov určitého Dopytujúceho akémukoľvek počtu platiacich Dodávateľov.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade negarantuje uzatvorenie akejkoľvek zmluvy, na základe zverejneného dopytu, medzi Dopytujúcim a Dodávateľom, akákoľvek zmluva vedúca k ďalšej spolupráci medzi Dodávateľom a Dopytujúcim je výsledkom prejavu slobodnej vôle týchto zmluvných strán k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy na základe individuálne stanovených práv a povinností zmluvných strán.

4.2. Platobné údaje a spôsoby platby

Prevádzkovateľ portálu umožňuje vykonať platbu za poskytované služby portálu prostredníctvom priamej platby platobnou kartou, cena za využitie tohto platobného prostriedku je 0 EUR.

5. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: xxxxxxxxx

Akýkoľvek užívateľ portálu je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre činnosti spojené s prevádzkou a poskytovaním služieb portálu) emailom alebo písomne.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

• meno,

• priezvisko,

• adresa s PSČ,

• email,

• telefón.

Osobné údaje sú získavané za účelom ich spracovania v informačnom systéme prevádzkovateľa a ich následného poskytnutia tretím stranám (Dodávateľom, ktorí si zakúpia poskytnutie osobných údajov za účelom kontaktu s Dopytujúcimi s ponukou na ďalšiu spoluprácu), za podmienok v týchto obchodných podmienkach stanovených.

Dopytujúci fyzická osoba môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov užívateľa postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov, kedy je prevádzkovateľ povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti bezplatne.

Dopytujúci aktívnym odklikom súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasí s ich spracovaním a prehlasuje, že Prevádzkovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 zákona.

6. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

Dozor nad dodržiavaním povinností subjektmi využívajúce služby portálu voči spotrebiteľovi sú podľa sídla príslušné pracoviská Slovenskej obchodnej inšpekcie, viď www.soi.sk.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.klientom.sk v deň vyjadrenia súhlasu s nimi prostredníctvom aktívneho odkliku Dopytujúceho/Dodávateľa, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok.

Všetky vzťahy zmluvných strán a z nich plynúce práva a povinnosti, okrem tých, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto obchodných podmienok, sa riadia výlučne týmito obchodnými podmienkami odo dňa ich účinnosti.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.03.2015.

KONTAKT

iVITO s. r. o.

Svetlá 7

811 02 Bratislava

T: +421 2 2102 5315

E: klientom@klientom.sk

W: www.klientom.sk

IČO: 47 701 862

DIČ: 2024049687


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B