การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ผลการสรรหารอง ผช.ฯ ลว. 28 ก.พ.63.pdf
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา รอง ผช. ลว.24 ก.พ.63.pdf

ประกาศผลการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา รอง ผช. ลว.24 ก.พ.63.pdf
2-ใบสมัคร รอง +ผช.ผู้อำนวยการสถาบัน.pdf
3-ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้เป็น รอง ผช.ผอ.สถาบัน.pdf

แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ

4-แบบประวัติผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ.pdf

แบบฟอร์มแบบประวัติและผลงาน

0-ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น รองผอ. ผช.ผอ. พ.ศ.2558.PDF