- ประกาศแก้ไขการประชาสัมพันธ์และกำหนดการรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ใบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (เสนอโดยหน่วยงานในสังกัด)

- ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

- แบบประวัติ และผลงาน ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ