การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์.pdf

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เพื่อประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม และประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบํา รุงรักษาภายในอาคารของงานระบบไฟฟ้า ประปาเครื่องปรับอากาศ และงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ พนักงานในแผนกช่างซ่อมบํา รุงของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํา นวน 15 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน.pdf

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต ่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซันร้อยแปด จํากัด สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว ่างปัจจัยด้านการ ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซันร้อยแปด จํากัด สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ซันร้อยแปด จํากัด สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนทั้งสิ้น 97 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน.pdf

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสําหรับ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสําหรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จํา นวน 3 ท่าน โดยผู้วิจัย ได้เลือกกลุ่มตัวเอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาแวดล้อมตามหลักไตรสิกขา.pdf

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาแวดล้อมตามหลักไตรสิกขา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ 2) ประเมินรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้ บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ออกแบบการเรียนการสอนด้านรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธ บนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาการคิด อย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ รวมทั้งหมดจํา นวน 6 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน.pdf

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ (2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ (3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ และ (4) ประเมินหลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม กลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่สอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ภาคเรียนที่ 2/2558, 1/2559 และ 2/2559 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

Journal บทความพิเศษ.pdf

บทความพิเศษ วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ICT in English Classroom

“Technology can become the “wings” that will allow the educational world to fly farther and faster than ever before—if we will allow it.” - Jenny Arledge. In today’s world using technology is something undeniable; almost everything needs technology especially in educational field. Information and Communication Technology (ICT) plays a key role in language education, specifically on English learning and teaching. That is why this paper aims to outline some of the crucial impacts ICT has on English language teaching and learning. It includes the role of ICT as resources for both teacher-centered resources and student-centered resources. It, furthermore, explains what sources are best for students and teachers and where they can find those. This paper also focuses on the incorporation of ICT in helping enhance four basic language skills which are listening, speaking, reading and writing and the basic areas of language teaching include grammar and vocabulary which helps learners acquire efficiency in the language. The last part of this paper will elaborate how ICT promotes learners’ motivation and participation in learning.

ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความพิเศษ การอาชีวศึกษากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ.pdf

บทความพิเศษ วารสารวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การอาชีวศึกษากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(National Qualifications Framework – NQF) ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็น

กลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพทั้งในด้านการจ้างงาน

(Employment) และการประกอบอาชีพอิสระ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงได้รับการเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 เมษายน 2560 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งดํา เนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)”

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสาร


สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โครงการการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 11, 12, 18 และ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด เอกสาร


รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร.pdf