โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)”

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสาร


สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โครงการการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 11, 12, 18 และ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด เอกสาร


รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร.pdf