ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

2.ประกาศ เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน ลว.24 ต.ค.61.pdf

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน ลว.24 ต.ค.61

1.ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น รองผอ. ผช.ผอ. พ.ศ.2558.PDF

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น รองผอ. ผช.ผอ. พ.ศ.2558

3.ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถาบัน (ต.ค.61).pdf

ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถาบัน (ต.ค.61)

4.ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้เป็นรองผอ.สถาบัน (ต.ค.61).pdf

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้เป็นรองผอ.สถาบัน (ต.ค.61)

5.แบบประวัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 24 ต.ค.61).pdf

แบบประวัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 24 ต.ค.61)