การประชุมทางวิชาการ

และนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนด้านล่าง

กรุณา log in เข้าสู่ระบบ gmail ก่อนเพื่อเข้าสู่ google form เข้าไม่ได้กรุณาติดต่อ 0806179983

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แนบไฟล์บทความ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

กรุณาลงทะเบียนและอัพโหลดข้อมูลก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 024503572

Fฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (Responses)
template research (1).docx
ขนาดโปสเตอร์ ครั้งที่ 4u.pdf