แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกัญจน์อมล แน่นอุดร

หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ
(วิชาภาษาต่างประเทศ:อังกฤษ)
Click to site

ว่าที่ร.ต.หญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาทักษะอาชีพ)
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click to Site

นางสาวพุฒรชาภร แสนจินดา

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาคณิตศาสตร์)
หัวหน้างานห้องสมุด
Click to Site

นายธวัช พลชาลี

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาสุขศึกษา)
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
Click to Site

นางสาวนิลาวรรณ เยาว์สนิท

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาสังคม วัฒนธรรม)
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
Click to Site

นางสาวฐิติรัตน์ ธูปกลาง

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาภาษาต่างประเทศ)
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
Click to Site

นางสาวมาลิณี พึ่งตน

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click to Site

นางสาวณิชา ตั้งสถิตย์ธรรม

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาภาษาไทย)
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click to Site

นางสาวสุธาทิพย์ ใจคำ

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาภาษาจีน)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
กิจกรรม
Click to Site

Mr.Paul G Villa

ครูหมวดวิชาสามัญ(วิชาภาษาต่างประเทศ)
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
Click to Site