สาขาวิชาไฟฟ้า

นายพัฒนพงษ์ มาตุ่น

หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้า
Click to Site

นายธนาพร อินทร์วงค์

ครูสาขาวิชาไฟฟ้า

นางสาวอังคณา อินทร์ดำ

ครูสาขาวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
Click to Site

ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คงสิน

ครูสาขาวิชาไฟฟ้า
หัวหน้างานแผนฯ
Click to Site

ครูวรวุฒิ ครุฑแจ่ม

ครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
Click to Site