สาขาวิชาเครื่องกล

นายณัฐวุฒิ ธูปกลาง

หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล
Click to Site

นายอนุสรณ์ จินดารัตน์

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Click to Site

นายเทพพิทักษ์ เพ็งรอด

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
Click to Site

นายณฤวัต ลีล้อม

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
Click to site

นายมนตรี ดีพิจารณ์

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
Click to Site

นายยุทธนา แก้วทิ้ง

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ
Click to Site

นายนันทวัฒน์ ภู่กิตติธนเศรษฐ์

ครูสาขาวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ
Click to Site