Regioninis ŠVIS projektas--> Paskirtis

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. viena iš prioritetinių krypčių – įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Siekiant vystyti šią kryptį vykdant projektą numatoma sudaryti sąlygas duomenimis grįsto švietimo valdymo kultūros plėtrai savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, analitinius, prognostinius, problemų sprendimo gebėjimus. Įgyvendinant tikslą numatyti du uždaviniai: 1) Tobulinti švietimo politikos analizės įrankius 2) Sustiprinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus.

Pirmas uždavinys:

- Standartizuotų įvairių švietimo lygmenų poreikius atitinkančių švietimo analizės scenarijų sukūrimas.

- ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankio tobulinimas realizuojant ŠVIS priemonėmis parengtus švietimo analizės scenarijus susiejant/integruojant ŠVIS švietimo analizės duomenis ir savivaldybių informacinių sistemų/svetainių duomenis bei sukuriant tipines dinamines lenteles, kurios pakeistų dabar rengiamus regioninius raportus, bei interaktyviai vaizduotų savivaldos švietimo pokyčius.

Antras uždavinys:

- Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, supažindinti juos su ŠVIS naudojimo patirtimi, naujais ŠVIS funkcionalumais, apmokyti naudoti švietimo analizės scenarijus, priimant sprendimus, gilinti jų naudojimosi sistema įgūdžius, įgyti kompetencijų dinaminių lentelių kūrimui, naudojant jau parengtas tipines dinamines lenteles pirmajame uždavinyje.

-Duomenimis pagrįsto valdymo modelio sukūrimas ir parengimas naudojimui savivaldybėse. Parengiamas Tipinio duomenimis pagrįsto valdymo modelio gairės ir tvarkos aprašas, nusakantis ir naudojimąsi švietimo analizės scenarijais savivaldybės lygmenyje.