Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra


Priemonė: Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

Prioritetas: 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris: 09.4.1-ESFA-V-713-02

Projekto pavadinimas: Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

Projekto numeris: 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001

Projekto tikslas: Automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (kuriant Profesinio mokymo informacinę sistemą, Virtualios mokymosi aplinkos komponentę Ugdymo proceso informacinę sistemą, Virtulią profesinio mokymo(si) aplinką ir Švietimo registrus; atnaujinant Finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto aprašymas:

Sparčiai kintant darbo rinkos poreikiams ir technologijoms, profesinio mokymo svarba valstybei auga, tačiau mokymo įstaigos turi gebėti lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir didinti savo veiklos efektyvumą. Profesinės mokyklos šiuo metu negali užtikrinti elektroninio mokymo taikymo, silpnai išvystyta mokinių apskaita, mokymo rezultatų naudojimas priimant vadybinius sprendimus. Efektyvus valdymas leistų pasiekti užsibrėžtus profesinio mokymo tikslus: gerinti profesinio mokymo kokybę, optimaliai naudoti materialinius išteklius ir lėšas bei užtikrinti besimokančiųjų galimybes gauti kokybišką mokymą. Siekiant pagerinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, būtina užtikrinti kuo paprastesnius ir labiau automatizuotus dalyvavimo profesiniame mokyme ir jo vykdymo procesus, taip skiriant pagrindinį dėmesį mokymo paslaugos kokybės gerinimui ir efektyvesniam išteklių panaudojimui. Taip pat aktualu kurti profesinio mokymo nacionalinę stebėsenos sistemą Esminė Projektu sprendžiama problema – skaitmeninės priemonės, naudojamos profesinio mokymo įstaigose yra nepakankamos ir nesuteikia galimybių automatizuoti veiklos procesus. Taip pat taikant rinkoje jau esamas priemones (el. dienynams, tvarkaraščiams, virtualios mokymo aplinkos) bus sukurta informacinė sistema VMAK. Projekto įgyvendinime planuojamas projekto pilotinių mokyklų atstovų įdarbinimas projekto veiklose, kas užtikrins dar didesnį profesinių mokyklų poreikių įgyvendinimą projekte.