การประกวดสื่อ infographic

หัวข้อ "การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(Commercial uses of fungi)"

ประกาศผลการประกวดสื่อ infographic จุลชีววิทยา

หัวข้อ "การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(Commercial uses of fungi)"


ประกาศผลการประกวด infographic 2017-2018.pdf

ผลงานสื่อ infographic จุลชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาที่ชนะการประกวด

คลิกลิงค์เพื่อเข้าชมผลงาน

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณภาพจาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ในการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟังไจให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยดำเนินการโครงการจัดประกวดสื่อ infographic ระดับมัธยมศึกษา สื่อ infographic ที่ผ่านคัดเลือกและได้รับรางวัล จะนำไปแสดงบนเว็บไซต์ของ สสวท. และจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังไจ (fungi) มีหลากหลายชนิด เช่น เห็ด รา ยีสต์ มีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากฟังไจมานานนับศตวรรษ และในปัจจุบันพบว่าฟังไจมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ทางการค้าจำนวนมากที่ผลิตจากฟังไจหรือใช้ฟังไจในกระบวนการผลิต เช่น อาหาร กระดาษ ยารักษาโรค หรือแม้แต่เชื้อเพลิงชีวภาพ ฟังไจบางชนิดสร้างกรดซิตริกที่นำมาผลิตน้ำอัดลม หรือสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถนำฟังไจมาใช้ในกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (bioremediation) เพื่อกำจัดคราบน้ำมันหรือสารพิษต่าง ๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและประโยชน์ทางการค้าของฟังไจ

รางวัลที่ได้รับ [สนับสนุนเงินรางวัลโดย สสวท. (สำหรับระดับ ม.ต้น) และ BMS (สำหรับระดับ ม.ปลาย)]

รางวัลที่ 1 15,000 บาท

รางวัลที่ 2 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 6,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

มอบรางวัลในการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา “Fungi in the service of man” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ส่งสื่อ infographic เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด


เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th

เว็บไซต์สาขาชีววิทยา สสวท. http://biology.ipst.ac.th/

เว็บไซต์การประกวด https://goo.gl/vgGLfo

เฟซบุคฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ https://goo.gl/UMu7v5

ผู้ประสานงาน: ดร.นัฏฐพร รุจิขจร ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ สสวท. เบอร์โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1311

อีเมล์ nruch@ipst.ac.th