การประกวดสื่อ infographic

หัวข้อ "การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(Commercial uses of fungi)"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ในการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟังไจให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยดำเนินการโครงการจัดประกวดสื่อ infographic ระดับมัธยมศึกษา สื่อ infographic ที่ผ่านคัดเลือกและได้รับรางวัล จะนำไปแสดงบนเว็บไซต์ของ สสวท. และจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการประกวด “การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(Commercial uses of fungi)”

ฟังไจ (fungi) มีหลากหลายชนิด เช่น เห็ด รา ยีสต์ มีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากฟังไจมานานนับศตวรรษ และในปัจจุบันพบว่าฟังไจมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ทางการค้าจำนวนมากที่ผลิตจากฟังไจหรือใช้ฟังไจในกระบวนการผลิต เช่น อาหาร กระดาษ ยารักษาโรค หรือแม้แต่เชื้อเพลิงชีวภาพ ฟังไจบางชนิดสร้างกรดซิตริกที่นำมาผลิตน้ำอัดลม หรือสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถนำฟังไจมาใช้ในกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (bioremediation) เพื่อกำจัดคราบน้ำมันหรือสารพิษต่าง ๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและประโยชน์ทางการค้าของฟังไจ

รางวัลที่ได้รับ [สนับสนุนเงินรางวัลโดย สสวท. (สำหรับระดับ ม.ต้น) และ BMS (สำหรับระดับ ม.ปลาย)]

รางวัลที่ 1 15,000 บาท

รางวัลที่ 2 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 6,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

มอบรางวัลในการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา “Fungi in the service of man” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ส่งสื่อ infographic เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด

กติกาการประกวด

1. รูปแบบผลงาน

  • ส่งผลงานสื่อ infographic เป็นภาษาไทย โดยจัดทำไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ นามสกุล .jpg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • พิมพ์ลงบนกระดาษด้านเดียวขนาด A3 ติดใบสมัครและรายละเอียดรูปที่ใช้ประกอบสื่อ infographic ที่ด้านหลังของโปสเตอร์ ส่งไปรษณีย์มายัง ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ สสวท. (ที่อยู่ด้านล่าง) และส่งไฟล์สื่อ infographic มาที่อีเมล์ nruch@ipst.ac.th
  • การตั้งชื่อไฟล์สื่อ infographic ให้ตั้งเป็น ชื่อโรงเรียน_ชื่อผลงาน.jpg หรือ ชื่อโรงเรียน_ชื่อผลงาน.pdf

2. ผู้เข้าประกวด

  • นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจำแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6
  • นักเรียนสามารถส่งผลงานเป็นรายเดี่ยวหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยที่แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 1 คน

3. การใช้สื่อประกอบผลงาน ภาพที่นำมาใช้ในโปสเตอร์ต้องเป็นภาพของตนเองหรือภาพถูกลิขสิทธิ์ และระบุที่มาของภาพ รวมถึงชนิดลิขสิทธิ์ของภาพนั้นๆ (ระบุที่มาและชนิดลิขสิทธิ์ตามแบบฟอร์มที่แนบ) และภาพนั้นจะต้องไม่แสดงเครื่องหมายการค้าใดๆ สำหรับส่วนที่เป็นข้อความห้ามคัดลอกมาจากผู้อื่น ต้องเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ถ้าพบว่าคัดลอกมาจากแหล่งอื่นโดยตรงจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด

4. สื่อ infographic ที่จัดทำได้ถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

5. การตัดสินจะพิจารณาจากสื่อ infographic ที่มีความถูกต้องทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม การนำเสนอน่าสนใจ มีความถูกต้องของภาษาและสามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นจะไม่ส่งคืนไปยังผู้สมัคร และถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สสวท. BMS และ MiSAC ที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

7. ปิดรับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ละ รายละเอียดภาพประกอบสื่อ

กรอกรายละเอียดและติดลงบนด้านหลังของผลงานส่งมาที่ สสวท. และส่งไฟล์สื่ออินโฟกราฟิค ที่ nruch@ipst.ac.th

IPST Fungi Inforgraphic Flyer 2017.docx
รายละเอียดภาพที่ใช้ประกอบสื่อ infographic (7 Oct 2017).docx

ส่งผลงานเข้าประกวดมาที่

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ (การประกวดสื่อ infographic จุลชีววิทยา)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th

เว็บไซต์สาขาชีววิทยา สสวท. http://biology.ipst.ac.th/

เว็บไซต์การประกวด https://goo.gl/vgGLfo

ผู้ประสานงาน: ดร.นัฏฐพร รุจิขจร ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ สสวท. เบอร์โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1311

อีเมล์ nruch@ipst.ac.th

ฝากคำถามหรือคอมเมนต์ได้ที่นี่ค่ะ หรือ อีเมล์มาที่ nruch@ipst.ac.th