Food For Fun

สนุกคิดวิทย์อาหาร

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย Food For Fun สนุกคิดวิทย์อาหาร

วันที่ 20-21 เมษายน 2561

การคัดเลือก

กรรมการจะคัดเลือกนักเรียนจำนวน 30 คนจากคลิปแนะนำตัวเอง โดยพิจารณาความกระชับและความชัดเจนของการแนะนำตัว บุคลิก รวมถึงเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมค่ายอาชีพทางสะเต็มศึกษา (STEM Career Camp) หัวข้อ “Food For Fun สนุกคิดวิทย์อาหาร” ซึ่งเป็นค่ายแนะนำอาชีพ “นักวิทยาศาสตร์การอาหาร” ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร เสริมสร้างพื้นฐานให้นักเรียนรักการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนและการทำงานในสายอาชีพวิทยาศาสตร์การอาหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องเรียนกับอาชีพ

กำหนดการการจัดกิจกรรม

กำหนดการ Food For Fun 2018.pdf

เงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือก

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ทำคลิปความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อแนะนำตัวเองและแสดงความคิดเห็นว่า 1) วิทยาศาสตร์การอาหารในความคิดของนักเรียนคืออะไร พร้อม 2) ให้เหตุผลในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และอัพโหลดคลิปบนเว็บไซต์เฟซบุค หรือ เว็บไซต์ยูทูป

3. กรอกใบสมัคร

4. เปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 9 มีนาคม 2561

5. กรรมการจะคัดเลือกนักเรียนจำนวน 30 คนจากคลิปแนะนำตัวเอง โดยพิจารณาความกระชับและความชัดเจนของการแนะนำตัว บุคลิก รวมถึงเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2561