รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2565

E-CoVER (วิดีโอ).mp4

เอกสารจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


รายงานการวิจัย

เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพเยี่ยมชมดูงานประกัน

ภาพดำเนินโครงการ

Classroom QA 2565

รหัส: gw5wvy7 

เกร็ดความรู้

EP.01 วิดีโอสาธิตวิธีการสร้างโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล SAR รายบุคคล 

EP.02 การทำสำเนา SAR รายบุคคลเพื่อเป็นเจ้าของ 

EP.03 วิดีโอสาธิตวิธีการจัดทำ SAR ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

EP.04 การจัดทำ SAR รายบุคคลตอนที่ 2 ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

EP.05 การจัดทำ SAR รายบุคคลตอนที่ 3 ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

EP.06 การส่ง SAR