El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

Actualment, en el nostre Institut s'ofereixen dues de les tres modalitats:

  • Humanitats i ciències socials

  • Arts

Les assignatures del batxillerats s'estructuren de la forma següent:

  • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat. Algunes són obligatòries i altres varien en funció de la modalitat de batxillerat triada.

  • Matèries de modalitat: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de batxillerat triada. Els centres i les administracions educatives en fixen la seva oferta.

  • Matèries específiques: en aquest tipus d'assignatures s'hi inclouen assignatures específiques, assignatures d'ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.


CALENDARI 2021-2022