InnovaFP

InnovaFP. Servei d'innovació i transferència del coneixement

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació professional del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d'empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d'innovació i transferència de coneixement.

QUE POT APORTAR EL SERVEI D'INNOVA FP?

Els centres de formació professional oferim un servei d’innovació i desenvolupament (i+D) per millorar els serveis, productes o processos de les empreses i particulars.

Aquest servei permet desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós, realitzats per alumnes.

Es poden avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de nou talent, que permetrà un augment de la competitivitat de les empreses que participen en aquest servei.

FINALITAT

Promoure el paper dels centres educatius de formació professional en matèria d'innovació i transferència de coneixement, contribuint a la millora de la competitivitat, especialment per a les micro i petites empreses.

Promoure vincles de cooperació entre els centres educatius, les empreses, les entitats i particulars.

OBJECTIUS

  • Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin l’ocupabilitat.
  • Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses, entitats i particulars.
  • Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius i entre aquests i les empreses, entitats i particulars, i l'eliminació dels obstacles que les limitin o restringeixin.

TIPUS DE PROJECTES

  • Projectes que l’empresa proposa per ser desenvolupats en hores de classe, amb reconeixement per a les millors solucions aportades. Normalment es tracta de la generació d’idees per a un producte, procés o servei determinat.
  • Projectes amb organitzacions o empreses en els quals professors i alumnes desenvolupen un projecte que sigui d’utilitat per a l’organització i pel qual el centre rep una compensació econòmica. Aquests projectes van més enllà de la generació d’idees. Dins d’aquests tipus de projectes, s’inclouen:
    • Petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que l’organització tingui pensats de fa temps però que, el dia a dia, no li ha permès tirar endavant.
    • Projectes que s’identifiquen en una visita a l’organització i que resulten d’interès, tant per al centre formatiu com per a l’organització.