LA NOSTRA CIUTAT

La ciutat ideal de tot l'equip beta


DESCRIPCIÓ DEL REPTE

El professorat ens van explicar que treballaríem en un projecte en el qual faríem la nostra ciutat ideal.

Nosaltres buscarem informació sobre altres ciutats per agafar idees, treballar-les i finalment fer propostes.

A la nostra ciutat ha d'haver-hi de tot: serveis i ciutadania, habitatge i equipament, cultura i patrimoni, medi

ambient i mobilitat.


COM TREBALLEM

A principi de curs ens van dividir en 7 grups que es diuen: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Èpsilon, Pi i Omega.

Només començar ens van posar un vídeo sobre ciutats intel·ligents, per donar-nos alguna idea del que podríem fer. També vam fer un mini projecte, construir un parc en una ciutat (amb pressupost, condicions especials i només 4 hores).

Dins de cada grup hi ha 5 subgrups que especialitzen a buscar informació sobre cada cosa que necessita una ciutat; serveis i ciutadania, medi ambient, habitatge i equipament, cultura i patrimoni i mobilitat. Després de tot ho ensenyarem a tota la classe (l'equip BETA), i quan ho hem ensenyat començarem a crear la nostra ciutat ideal tots junts.

DESCRIPCIÓN DEL RETO


Los profesores nos explicaron que trabajaríamos en un proyecto en el cual haríamos nuestra ciudad ideal.Nosotros buscaremos información sobre otras ciudades para coger idees, trabajar-los y finalmente hacer propuestas.En nuestra ciudad tiene que haber-* de todo: servicios y ciudadanía, vivienda y equipamiento, cultura y patrimonio, medio ambiente y mobilitat.

COMO TRABAJAMOS


A principio de curso nos dividieron en 7 grupos que es dicen: Alfa, Beta, Gama, Delta, Èpsilon, Pino y Omega. Sólo empezar nos pusieron un vídeo sobre ciudades inteligentes, para dar alguna idea de que podríamos hacer. También hicimos un mine-proyecto, construir un parque en una ciudad (con presupuesto, condiciones especiales y más cosas). Dentro de cada grupo hay 5 subgrupos que especializan a buscar información sobre cada cosa que necesita una ciudad; servicios y ciudadanía, medio ambiente, vivienda y equipamiento, cultura y patrimonio y movilidad. Después de hacer unos "productos"todas las concejalías lo enseñaremos a toda la clase ( el equipo BETA), y cuando lo hemos enseñado empezaremos a crear nuestra ciudad ideal todos juntos.

DESCRIPTION OF THE CHALLENGE

The teachers told us that we would do a project in which we would creat our ideal city.

We will search information about other cities to begin with some of their ideas, adapt them, work them out and finally propose our ideas. In our cities governments there will be 5 divisions specializing in : services and citizenship, habitat and equipment, culture i patrimony, care of the environment and mobility.


HOW WILL WE WORK

At the start of the school year the teachers divided us into 7 groups: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Èpsilon, Pi and Omega.

Right after that the teacher sobre ciutats intel·ligents, per donar-nos alguna idea del que podríem fer. També vam fer un mini-projecte, construir un parc en una ciutat (amb pressupost, condicions especials i només 4 hores) .

Dins de cada grup hi ha 5 subgrups que especialitzen en buscar informació sobre cada cosa que necessita una ciutat; serveis i ciutadania, medi ambient, habitatge i equipament, cultura i patrimoni i mobilitat. Després de tot ho ensenyarem a tota la classe ( el equip BETA), i quan ho hem ensenyat començarem a crear la nostra ciutat ideal tots junts.