SECRETARIA

CONTACTE

secretaria@insquercus.cat

Telèfon: 938764556

Adreça: Avda. Montserrat 91-95

  08250 Sant Joan de Vilatorrada

Horari d'atenció al públic (mes de juny)

de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

dimarts 21 de juny, dimecres 22, dilluns 27 i dimecres 29 de 15:30 a 17:30 

Horari d'atenció als alumnes 

 A les hores d'esbarjo

BEQUES

GESTIONS ADMINISTRATIVES (TÍTOLS,  CERTIFICATS, CONVALIDACIONS, EXEMPCIONS)

 

Des del mateix moment en què se supera una etapa es pot demanar l'expedició del títol acadèmic oficial. En el cas de continuar estudiant, en el moment de fer la matrícula, us poden demanar el resguard de sol·licitud del títol dels estudis que acabeu de finalitzar.

 

 TÍTOL D'ESO: En el cas dels estudis obligatoris (ESO), és el centre qui inicia els tràmits de sol·licitud de manera automàtica, generant un resguard del títol que l'alumne/a ha de passar a recollir a la Secretaria

 

TÍTOL DE BATXILLERAT I CICLES: En el cas dels estudis postobligatoris (BATX, CICLES) és l'alumne/a qui ha d'iniciar el tràmit de sol·licitud del títol i el pagament de la taxa. Per això, cal passar per la Secretaria del centre, on us informarem de tot el procés.  

 

Quan arriben els títols impresos al centre, s'envia una carta d'avís a l'últim domicili que consti a l'expedient (si canvieu de domicili abans de recollir el títol, cal que ho notifiqueu).

 

Per recollir el títol, cal venir a la Secretaria del centre, amb el resguard de sol·licitud i amb el DNI.

 

Si no espot recollir el títol personalment, es pot autoritzar per escrit a una altra persona perquè faci aquest tràmit en nom vostre.

 

Autorització a un tercer per recollir títol acadèmic

 

[Enllaç document]

 


CALDRÀ DEMANAR TOTES LES SOL·LICITUDS DE DOCUMENTACIÓ AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 48 HORES

 

Des de la Secretaria del centre s'emeten els CERTIFICATS de notes i altres documents acadèmics oficials que han de servir per acreditar el nivell d'estudis. La majoria de certificats són gratuïts, excepte aquells que s'aparten dels models normalitzats, que tindran un cost de 3€ .

 

També es fan COMPULSES sobre la documentació original generada pel centre. Cal portar la fotocòpia. 

 

També s'emeten els CERTIFICATS DE NIVELL DE CATALÀ per a l'accés a convocatòries públiques. Segons el nivell d'estudis, i en funció de les equivalències que s'indiquen en la normativa vigent, s'expedeixen els certificats d'equivalència amb el nivell B o amb el C.

 

 Els alumnes i exalumnes del centre han d'omplir la sol·licitud del certificat a secretaria i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI

 

Aquells que no han estudiat mai al centre han d'omplir la sol·licitud del certificat a secretaria, adjuntar-hi una fotocòpia del DNI i, a més a més, hauran d'aportar els llibres d'escolaritat i certificats de notes dels estudis que hagin superat. En determinats casos també es pot demanar una certificat d'haver cursat els estudis previs sense l'exempció de català.

 

 

[Enllaç document]

CATALA

 

Termini d'emissió:  48 hores

 

Preu : 3 € (1) (original i una còpia compulsada)

 

 

(1) Per Acord del Consell Escolar. Acta núm. 5 de 30-3-2011  

 

 

a) Convalidacions de crèdits i matèries a l'ESO i Batxillerat

 

Els alumnes que cursin estudis de música o de dansa en conservatoris o escoles de música oficials, poden sol·licitar la convalidació/reconeixement de matèries optatives i/o música.

 

També, els alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, poden sol·licitar a la direcció del centre que se'ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d'educació física i alguna o totes les matèries optatives.

 

En tots dos casos, caldrà sol·licitar-ho a la secretaria del centre durant el mes de setembre preferiblement, i com a termini màxim, abans de finalitzar el mes d'octubre de cada any.

 

Caldrà aportar el certificat que acrediti els fets objecte de la sol·licitud. 

 

Mentre no s'emeti resolució de convalidació, els alumnes hauran d'anar a les classes presencials.

 

L’article 6.5 de l’Ordre EDU/554/2008 estableix el dret a la convalidació de les matèries optatives i del treball de recerca del Batxillerat dels alumnes que s’hi hagin incorporat amb la titulació de tècnic/a o tècnic/a superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius. 

Caldrà també fer la sol·licitud per part de la persona interessada a la secretaria del centre.

 

Model de sol·licitud:

 

[Enllaç document]

 

 

b) Convalidacions de crèdits, mòduls o unitats formatives de Cicles Formatius

 

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat d'ensenyaments de formació professional específica. Les convalidacions obtingudes per l'aplicació d'aquesta normativa es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat i tenen els següents efectes: 

 

 

 

Per obtenir aquestes convalidacions cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a partir dels quals s'obtingui el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis universitaris superiors. El termini per presentar la sol·licitud corresponen finalitza el 20 d'octubre. Mentre no es resolgui la convalidació, alumne ha d'assistir a les classes presencials.

 

 

b.1) Convalidació directa entre crèdits

 

Les convalidacions s'obtenen per haver cursat estudis oficials, no per tenir experiència professional.

 

La pot sol·licitar l'alumnat que hagi cursat cicles formatius de formació professional específica amb estructura de crèdits o mòduls. Pel procediment de convalidació directa es poden convalidar els crèdits o mòduls transversals, es a dir, els que són comuns a diversos cicles formatius que l'alumnat ha cursat i aprovat.

 

b.2) Convalidació singular

 

Aquesta convalidació es resol de forma individual. La pot sol·licitar l'alumnat que hagi cursat:

 

- Ensenyaments reglats extingits

 

- Ensenyaments universitaris

 

- Ensenyaments reglats a l'estranger, etc.

 

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars per estudis que condueixin a l'obtenció d'un títol oficial, per tant, no es pot sol·licitar convalidació per cursets i/o diplomes d'estudis no reglats (amb alguna excepció en cas de cursar estudis LOE). Els títols oficials amb reconeixement a l'àmbit acadèmic només els expedeix l'Administració Educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.

 

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes matèries superades, poden demanar la convalidació dels crèdits o mòduls transversals (FOL, RAT, Empresa). La convalidació s'obté si s'ha superat un nombre mínim d'assignatures/crèdits dels estudis universitaris.

 

 

c) Exempcions de FCT de cicles formatius

 

L'alumne pot sol·licitar l'exempció del crèdit de Formació en centres de treball (FCT).

 

Quan es pot acreditar que s'han assolit els objectius de l'FCT, de manera parcial o total, mitjançant l'experiència laboral, es podrà demanar l'exempció total o parcial, és a dir, que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar aquest crèdit. Les persones que tinguin acreditada una o més unitats de competència mitjançant el programa Qualifica't, podran sol·licitar l'exempció total de l'FCT.

 

Per poder demanar l'exempció total de l'FCT cal justificar -mitjançant l'informe de vida laboral, contractes de treball i certificats d'empresa-, que s'han realitzat les tasques pròpies del perfil professional.

 

El tutor d'FCT de cada cicle formatiu informarà dels terminis i de la documentació que cal aportar en cada cas.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS