Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Trobareu tota la informació respecte a la convocatòria per a les proves d'accés 2024 del Departament d'Educació, podeu informar-vos en la següent adreça: Convocatòria prova d'accés als cicles formatius

 Inscripció i documentació

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024 en la pàgina web del Departament d'Educació

La inscripció a les proves es formalitza quan, un cop enviada la sol·licitud telemàtica la persona aspirant, si escau, fa el pagament de la taxa mitjançant la carta de pagament a l’entitat CaixaBank SA, (la “Caixa”).

Pagament de la taxa

Fins al 19 de març de 2024 (abans de les 22 h).

La carta de pagament es pot obtenir al mateix moment de la inscripció o posteriorment des del mateix web amb el codi de sol·licitud. A més, també s’envia a l’adreça de correu electrònic indicada en el formulari.

Llista d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos/exclosos i exempcions atorgades: A partir del 4 d'abril de 2024

Consulta de resultats

Llista definitiva d'admesos/exclosos i exempcions atorgades: A partir del 25 d'abril de 2024 

Presentació de la documentació al centre

Es prioritza l'atenció telemàtica al correu de secretaria: info@inscampsblancs.cat

Documentació a presentar del 5 al 18 d'abril de 2024.

Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:

Prova

Documentació i material que s'ha de portar en el moment de fer la prova:

Part comuna

14 de maig de 2024 a les 15:30h

Part específica

15 de maig de 2024 a les 15:30h

Incidències

Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la convocatòria d'incidències en els centres que es determinin. És necessari que la persona inscrita, o la persona que la representi, presenti una sol·licitud en l'institut Camps Blancs i el justificant oficial.

Qualificacions

Publicació de les qualificacions provisionals: A partir del 3 de juny de 2024

Publicació de les qualificacions definitives: A partir del 10 de juny de 2024

Per qualsevol dubte enviar un correu a info@inscampsblancs.cat

Reclamacions qualificacions provisionals 

Enviar correu a info@inscampsblancs.cat del 4 al 6 de juny de 2024 indicant les matèries que voleu revisar i al·legar els motius que es creguin convenients.

Certificats

Emissió de certificats de la prova completa: 11 de juny de 2024.

Emissió de certificats d'una part de la prova de GS: 1 de juliol de 2024.

Es poden recollir els certificats en Consergeria de l'Institut Camps Blancs en el següent horari:

Documentació: Obligatori original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport)