IFE Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives

Trobaràs l'informació actualitzada dels Itineraris Formatius Específics a la pàgina del Departament d'Educació

Els Itineraris Formatius Específics (IFE) s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies; i garantir una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos, així com la coherència en l’acció educativa entre les diferents etapes.

En aquests itineraris es prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen l’autonomia personal, la relació social i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l’atenció educativa, personalitzada en funció de la intensitat de suport que requereix l’alumne.

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d'instal·lacions esportives; el suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Mòduls Professionals

Mòduls professionals comuns

Vida Saludable i Cura d'un Mateix (210 hores)

Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)

Viure en Entorns Propers (175 hores)

Ús d'Establiments i Serveis (140 hores)

Organització Personal (175 hores)

Activitats Comunitàries (140 hores)

Participació Ciutadana (140 hores)

Iniciació a l'Activitat Laboral (385 hores)

Organització de les Empreses (105 hores)

Món Laboral (105 hores)

Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)

Tutoria (70 hores per curs)

Mòduls professionals específics

Accés d'Usuaris i Organització de la Instal·lació Fisicoesportiva (105 hores)

Assistència en l'Organització d'Espais, Activitats i Repartiment de Material en la Instal·lació Fisicoesportiva (105 hores)

Reparació d'Avaries i Reposició d'Estris (175 hores)

Operacions Bàsiques de Prevenció en les Instal·lacions Esportives (245 hores)

Aplicacions Bàsiques d'Ofimàtica (140 hores)

Formació en Centres de Treball (385 hores)